Kredyty

Zabezpieczenia kredytowe - rodzaje, formy i zasady zastosowania

Autor Ewelina Włodarczyk
Ewelina Włodarczyk05.11.20237 min.
Zabezpieczenia kredytowe - rodzaje, formy i zasady zastosowania

Zabezpieczenia kredytowe odgrywają kluczową rolę w procesie udzielania kredytów przez banki. Stanowią one dodatkową gwarancję spłaty zobowiązania dla kredytodawcy na wypadek problemów ze spłatą po stronie kredytobiorcy. W artykule przybliżamy najpopularniejsze rodzaje i formy zabezpieczeń kredytowych stosowanych przez banki w Polsce. Omawiamy zarówno zabezpieczenia rzeczowe, jak i osobiste, wyjaśniamy na czym polegają i w jakich sytuacjach są wykorzystywane. Poruszamy także zagadnienie zasad doboru zabezpieczeń kredytów przez banki, aby lepiej zrozumieć mechanizmy podejmowania decyzji kredytowych.

Kluczowe wnioski:
 • Zabezpieczenia kredytowe zmniejszają ryzyko banku i ułatwiają dostęp do kredytu.
 • Najpopularniejsze to hipoteka, zastaw, gwarancja i poręczenie.
 • Zabezpieczenia dobierane są indywidualnie, zależnie od kwoty i celu kredytu.
 • Im wyższa kwota kredytu, tym większe zabezpieczenie wymagane.
 • Wybór zabezpieczeń zależy od polityki kredytowej konkretnego banku.

Rodzaje zabezpieczeń kredytowych stosowanych przez banki

Banki stosują różne rodzaje zabezpieczeń kredytów, aby zminimalizować ryzyko ich niespłacenia przez kredytobiorców. Najważniejszy podział zabezpieczeń kredytowych to na zabezpieczenia rzeczowe i osobiste.

Zabezpieczenia rzeczowe wiążą się bezpośrednio z konkretnym składnikiem majątku kredytobiorcy. W przypadku problemów ze spłatą kredytu bank może zaspokoić swoje roszczenia poprzez przejęcie tego majątku. Najpopularniejsze zabezpieczenia rzeczowe to hipoteka, zastaw oraz przewłaszczenie.

Zabezpieczenia osobiste nie dają bankowi bezpośrednich uprawnień do składników majątku kredytobiorcy. Opierają się na zobowiązaniu innego podmiotu do spłaty zadłużenia na wypadek niewywiązania się kredytobiorcy. Najczęściej spotykane to gwarancja i poręczenie.

W praktyce banki stosują zazwyczaj kombinację kilku rodzajów zabezpieczeń dla jednego kredytu. Pozwala to lepiej zabezpieczyć ryzyko i zwiększyć szanse na odzyskanie pieniędzy w razie problemów ze spłatą kredytu.

Zabezpieczenia rzeczowe

Zabezpieczenia rzeczowe dają bankowi prawo do zaspokojenia roszczeń z konkretnego składnika majątkowego kredytobiorcy, na przykład nieruchomości, samochodu czy środków na rachunku bankowym. Dzięki nim bank może odzyskać część lub całość pozostałej do spłaty kwoty kredytu poprzez przejęcie danego składnika majątku.

Zabezpieczenia osobiste

Zabezpieczenia osobiste oparte są na zobowiązaniu osoby trzeciej do spłaty kredytu w przypadku niewywiązania się z tego obowiązku przez kredytobiorcę. Osoba trzecia nie musi wiązać się z kredytobiorcą żadnym stosunkiem majątkowym. Najczęściej spotykane zabezpieczenia osobiste to gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa oraz poręczenie.

Formy zabezpieczeń kredytowych - rzeczowe i osobiste

Banki stosują różnorodne formy zabezpieczeń kredytów w ramach dwóch głównych rodzajów: rzeczowych i osobistych. Wybór konkretnych zabezpieczeń zależy od kwoty i celu kredytu, sytuacji finansowej kredytobiorcy oraz polityki kredytowej banku. Oto najpopularniejsze formy zabezpieczeń kredytów:

 • Hipoteka - obciążenie nieruchomości kredytobiorcy, dające bankowi prawo do zaspokojenia z jej wartości.
 • Zastaw - obciążenie ruchomości, np. samochodu, dające bankowi prawo zaspokojenia z niej.
 • Przewłaszczenie - przeniesienie własności rzeczy na bank do momentu spłaty kredytu.
 • Gwarancja - zobowiązanie gwaranta (np. banku) do spłaty kredytu za kredytobiorcę.
 • Poręczenie - zobowiązanie poręczyciela do spłaty kredytu w razie niewywiązania się kredytobiorcy.

W praktyce przy wyższych kwotach kredytów banki stosują kombinacje kilku zabezpieczeń jednocześnie. Ma to na celu zminimalizowanie ryzyka banku.

Czytaj więcej: Kredyt na remont domu i mieszkania - najlepsze oferty hipoteczne

Hipoteka jako najpopularniejsze zabezpieczenie kredytu

Hipoteka jest obecnie najczęściej stosowanym zabezpieczeniem kredytów, zwłaszcza długoterminowych kredytów hipotecznych na zakup nieruchomości. Polega na ustanowieniu na nieruchomości kredytobiorcy prawa, które w przypadku niewywiązania się ze spłaty kredytu pozwala bankowi zaspokoić się z jej wartości.

Zaletą hipoteki jest duża wartość zabezpieczenia, która zwykle przewyższa kwotę zaciąganego kredytu. Ustanowienie hipoteki nie pozbawia kredytobiorcy możliwości korzystania z nieruchomości, tak jak przed udzieleniem kredytu. Wady to koszty ustanowienia i wykreślenia hipoteki oraz długi proces egzekucji w przypadku problemów ze spłatą kredytu.

Hipoteka udzielana jest najczęściej przez osoby fizyczne na zabezpieczenie kredytu hipotecznego. Może być też wykorzystywana przez przedsiębiorstwa. Jest atrakcyjnym zabezpieczeniem zarówno dla kredytobiorcy, jak i banku.

Zastaw i przewłaszczenie w zabezpieczeniach kredytowych

Zabezpieczenia kredytowe - rodzaje, formy i zasady zastosowania

Oprócz hipoteki banki chętnie stosują inne formy zabezpieczeń rzeczowych, jak zastaw lub przewłaszczenie. Oba wiążą się z obciążeniem ruchomości kredytobiorcy.

Zastaw polega na przekazaniu bankowi określonej rzeczy ruchomej, np. samochodu, obrazu, biżuterii, na zabezpieczenie kredytu. Własność pozostaje przy kredytobiorcy. Bank ma prawo zaspokoić się z przedmiotu zastawu, jeśli kredytobiorca przestanie spłacać kredyt.

Przewłaszczenie idzie o krok dalej, bo wiąże się z przeniesieniem prawa własności danej rzeczy na bank do czasu spłaty kredytu. Najczęściej przewłaszczane są samochody i maszyny. Po spłacie kredytu własność wraca do kredytobiorcy.

Zarówno zastaw, jak i przewłaszczenie są wygodniejsze i tańsze niż hipoteka, ale zabezpieczają zwykle niższe kwoty kredytów. Stosowane są często jako uzupełnienie hipoteki.

Gwarancja i poręczenie jako zabezpieczenia osobiste

Gwarancja i poręczenie należą do zabezpieczeń osobistych kredytu. Oparte są na zobowiązaniu osób trzecich, a nie na majątku kredytobiorcy. Dzięki temu łatwiej je uzyskać, ale zapewniają słabszą ochronę banku.

Gwarancja polega na zobowiązaniu się gwaranta, zwykle banku lub firmy ubezpieczeniowej, do spłaty kredytu, jeśli z jakichś powodów nie spłaci go kredytobiorca. Gwarant nie ma prawa żądać zwrotu tych pieniędzy od kredytobiorcy.

Poręczyciel z kolei spłaca kredyt w zastępstwie kredytobiorcy i ma prawo żądać od niego zwrotu zapłaconej kwoty. Poręczycielem może być osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy.

Zarówno gwarancja, jak i poręczenie, poprawiają zdolność kredytową i ułatwiają uzyskanie kredytu. Są tańsze i szybsze niż zabezpieczenia rzeczowe. Wadą jest słabsza ochrona banku.

Zasady doboru zabezpieczeń kredytów przez banki

Wybór konkretnych zabezpieczeń kredytu przez bank zależy od kilku czynników. Kluczowe znaczenie mają kwota kredytu, okres kredytowania oraz zdolność kredytowa klienta. Im wyższa kwota i dłuższy okres spłaty kredytu, tym większego zabezpieczenia wymaga bank.

Przy niższych kwotach i krótkich kredytach banki akceptują zabezpieczenia osobiste, np. gwarancję lub poręczenie. Przy wyższych kwotach i długim okresie kredytowania wymagane są silniejsze zabezpieczenia rzeczowe - najczęściej hipoteka.

Bank bierze też pod uwagę zdolność kredytową - im jest ona niższa, tym większego zabezpieczenia oczekuje bank. Wreszcie, znaczenie mają też standardy obowiązujące w danym banku, określone w jego wewnętrznej polityce kredytowej.

Ostatecznie banki najchętniej łączą kilka zabezpieczeń kredytu, aby maksymalnie zabezpieczyć ryzyko. Typowe jest połączenie hipoteki z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej lub gwarancją. Pozwala to na elastyczny dobór zabezpieczeń do potrzeb klienta i banku.

Podsumowanie

Zabezpieczenia kredytowe odgrywają kluczową rolę w procesie udzielania kredytów, zmniejszając ryzyko banku. Najpopularniejsze ich formy to hipoteka, zastaw, gwarancja i poręczenie. Banki elastycznie dobierają zabezpieczenia w zależności od kwoty i celu kredytu. Im wyższa kwota i dłuższy okres kredytowania, tym silniejszego zabezpieczenia wymagają. Łącząc kilka form zabezpieczeń, bank maksymalizuje ochronę przed ryzykiem niespłacenia kredytu. Znajomość popularnych zabezpieczeń kredytowych pozwala lepiej zrozumieć oczekiwania banku.

Hipoteka to najczęściej stosowane zabezpieczenie kredytów długoterminowych i hipotecznych. Jej zaletą jest wysoka wartość zabezpieczenia w postaci nieruchomości. Wadą - wysokie koszty i długi proces egzekucji. Mniejsze kwoty zabezpieczane są poprzez zastaw lub przewłaszczenie ruchomości, tańsze i wygodniejsze niż hipoteka.

Z kolei gwarancja i poręczenie należą do zabezpieczeń osobistych, opartych na zobowiązaniu osób trzecich do spłaty kredytu. Łatwiej je uzyskać, ale gorzej chronią bank. Stosowane są przy kredytach na niższe kwoty i krótsze okresy. Wybierając zabezpieczenia kredytu, warto zapoznać się z ofertą banku i poradzić, które będą najkorzystniejsze w konkretnej sytuacji.

Podsumowując, zabezpieczenia kredytowe istotnie wpływają na koszt kredytu, a także na jego dostępność. Dlatego przy wyborze kredytu należy wziąć je pod uwagę i dobrać tak, aby zminimalizować koszty, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów banku. Profesjonalna analiza pozwoli wybrać najkorzystniejsze finansowanie.

Najczęstsze pytania

Zabezpieczenia kredytowe dzielą się na dwie podstawowe grupy: zabezpieczenia rzeczowe i osobiste. Do rzeczowych należą m.in. hipoteka, zastaw, przewłaszczenie. Osobiste to gwarancja bankowa, poręczenie. Banki najchętniej łączą oba rodzaje zabezpieczeń.

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, zależy to od sytuacji. Hipoteka chroni bank najmocniej, ale wiąże się z kosztami. Zastaw/przewłaszczenie mniej chronią bank, za to są tańsze. Gwarancja i poręczenie są najłatwiejsze do uzyskania, ale najsłabiej zabezpieczają bank.

Hipoteka wymagana jest przede wszystkim przy wysokich, długoterminowych kredytach, np. hipotecznych i inwestycyjnych. Przy niższych kwotach i krótszym okresie bank może zgodzić się na łagodniejsze zabezpieczenie.

Podstawowe to: wniosek o wpis hipoteki, odpis z księgi wieczystej nieruchomości, wypis z rejestru gruntów, wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę, dokument potwierdzający tożsamość.

Należy skontaktować się z bankiem i poprosić o wgląd do umowy kredytowej, w której powinny być informacje o ewentualnym poręczycielu. Można też sprawdzić to w BIK po złożeniu zapytania o swoje zobowiązania.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Przyszłość elektrowni jądrowych w Polsce: Analiza i prognozy
 2. Czy warto się spotkać z ekspertem kredytowym?
 3. Pożyczka 50 zł przez internet - Ekspresowa pozyczka online
 4. Pożyczka hipoteczna oprocentowanie i kalkulator w euro
 5. PKO BP - Kredyt gotówkowy - Oferta kredytowa online - Pożyczka
Autor Ewelina Włodarczyk
Ewelina Włodarczyk

Finanse to obszar, który wpływa na nasze życie każdego dnia, dlatego chcę pomóc Wam w zrozumieniu go lepiej. Na tym blogu znajdziecie artykuły, porady oraz praktyczne wskazówki dotyczące oszczędzania, inwestowania i zarządzania budżetem. 

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Kredyt subprime - skąd się wziął?
KredytyKredyt subprime - skąd się wziął?

Kredyt subprime, choć często postrzegany przez pryzmat jego roli w globalnym kryzysie finansowym w 2008 roku, ma znacznie bardziej złożoną i wielowymiarową historię. Jest to rodzaj finansowania, który od lat 90. XX wieku odgrywa kluczową rolę na rynku kredytowym, umożliwiając dostęp do środków finansowych osobom, które ze względu na swoją historię kredytową lub brak odpowiedniej zdolności kredytowej, nie kwalifikują się do tradycyjnych pożyczek. Mimo że kredyty subprime otworzyły drzwi przed wieloma możliwościami, zarówno dla pożyczkobiorców, jak i dla pożyczkodawców, niosą ze sobą także niebagatelne ryzyko. Skąd się wziął kredyt subprime? Ile kosztuje kredyt subprime? Odpowiadamy!