Kredyty

Wniosek o przedawnienie długu u komornika - Przedawnienie egzekucji komorniczej

Autor Łukasz Baran
Łukasz Baran16.01.20248 min.
Wniosek o przedawnienie długu u komornika - Przedawnienie egzekucji komorniczej

Wniosek o przedawnienie długu do komornika to dokument, który może pomóc pozbyć się zobowiązania egzekwowanego przez komornika. Często zdarza się, że wierzyciel próbuje ściągnąć zaległość po upływie terminu przedawnienia, co jest niezgodne z prawem. W takiej sytuacji warto wystąpić o stwierdzenie przedawnienia. Złożenie wniosku zawiesza na razie postępowanie egzekucyjne, a jeśli komornik uzna zasadność zarzutu przedawnienia - umorzy postępowanie egzekucyjne i uchyli dokonane na tej podstawie czynności.

Kluczowe wnioski:
 • Przedawnienie to instytucja umożliwiająca uwolnienie się od długu, nawet jeśli nie został on spłacony.
 • Komornik jest zobowiązany na podstawie wniosku dłużnika sprawdzić, czy egzekwowany dług nie uległ przedawnieniu.
 • Aby uniknąć nieuzasadnionej egzekucji, warto w porę wystąpić do komornika o stwierdzenie przedawnienia długu.
 • Terminy przedawnienia długów zależą głównie od rodzaju roszczenia i wynoszą zazwyczaj od 1 do 10 lat.
 • W razie stwierdzenia przedawnienia, komornik musi umorzyć postępowanie egzekucyjne i ściągnięte kwoty powinny zostać zwrócone.

Złożenie wniosku o przedawnienie długu

Wniosek o przedawnienie długu do komornika to dokument, który może pomóc pozbyć się zobowiązania egzekwowanego przez komornika. Często zdarza się, że wierzyciel próbuje ściągnąć zaległość po upływie terminu przedawnienia, co jest niezgodne z prawem.

W takiej sytuacji warto wystąpić o stwierdzenie przedawnienia. Złożenie wniosku zawiesza na razie postępowanie egzekucyjne, a jeśli komornik uzna zasadność zarzutu przedawnienia - umorzy postępowanie egzekucyjne i uchyli dokonane na tej podstawie czynności.

Jak złożyć wniosek o przedawnienie?

Aby złożyć wniosek o przedawnienie długu do komornika, należy:

 • Sporządzić pismo zawierające wniosek o stwierdzenie przedawnienia wraz z uzasadnieniem.
 • Wskazać w uzasadnieniu datę wymagalności roszczenia oraz obowiązujący termin przedawnienia.
 • Załączyć dowody potwierdzające zasadność wniosku, np. wezwanie do zapłaty z datą wymagalności.
 • Złożyć wniosek do komornika prowadzącego egzekucję osobiście lub listem poleconym.

Komornik ma 7 dni na rozpatrzenie wniosku. Jeśli uzna zarzut przedawnienia, wyda postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Od tej decyzji przysługuje zażalenie.

Przesłanki przedawnienia w egzekucji komorniczej

Aby komornik mógł stwierdzić przedawnienie długu, muszą być spełnione określone przesłanki:

 1. Roszczenie wierzyciela musi być wymagalne, czyli termin jego płatności już upłynął.
 2. Upłynął ustawowy termin przedawnienia danego roszczenia liczony od daty wymagalności.
 3. Dłużnik powinien podnieść zarzut przedawnienia najpóźniej przy pierwszej czynności egzekucyjnej komornika.

Ważne, aby dłużnik dochował terminu na zgłoszenie zarzutu przedawnienia. Jeśli tego nie zrobi, traci możliwość skutecznego powołania się na ten zarzut później, nawet gdy termin przedawnienia już upłynął.

Nie można dochodzić przed sądem roszczenia przedawnionego ani też przedawnionego roszczenia zasądzać (art. 117 § 2 k.c.).

Czytaj więcej: Memy o kredycie na wesele - z czego wzięły się i czy mają rację bytu?

Terminy przedawnienia roszczeń wobec dłużnika

Ustawodawca przewidział różne terminy przedawnienia w zależności od rodzaju roszczenia. Oto najczęstsze z nich:

Rodzaj roszczenia Termin przedawnienia
Roszczenia o świadczenia okresowe i roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata
Roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym 3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia
Roszczenia banku lub innej instytucji finansowej z tytułu kredytu lub pożyczki 6 lat
Roszczenia stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego 10 lat od uprawomocnienia się orzeczenia

W przypadku egzekucji komorniczej terminy te liczy się od daty wymagalności roszczenia, czyli np. terminu płatności rachunku lub raty kredytu, która nie została zapłacona. Od tej daty mija termin przedawnienia uprawniający do ochrony przed bezpodstawnym ściąganiem należności.

Wzór wniosku o stwierdzenie przedawnienia do komornika

Wniosek o przedawnienie długu u komornika - Przedawnienie egzekucji komorniczej

Wniosek o stwierdzenie przedawnienia długu kierowany do komornika powinien zawierać:

 1. Dane wnioskodawcy (dłużnika).
 2. Dane komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne.
 3. Treść wniosku o stwierdzenie przedawnienia.
 4. Uzasadnienie, w tym wskazanie daty wymagalności i upływu terminu przedawnienia.
 5. Żądanie umorzenia postępowania egzekucyjnego.
 6. Podpis wnioskodawcy.

Do wniosku warto dołączyć dowody potwierdzające jego zasadność, np. wezwanie do zapłaty, rachunek lub fakturę z terminem płatności. Ułatwi to komornikowi pozytywne rozpatrzenie sprawy.

Przykład wniosku o przedawnienie do komornika

Poniżej znajduje się przykładowy wzór pisma z wnioskiem o stwierdzenie przedawnienia kierowanego przez dłużnika do komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne:

Miejscowość, data

Imię i nazwisko dłużnika
Adres zamieszkania

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Miejscowości
Imię i nazwisko komornika

Wniosek o stwierdzenie przedawnienia

W odpowiedzi na otrzymane zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z mojego majątku celem przymusowego ściągnięcia dochodzonej przez Bank X w Miejscowości wierzytelności, niniejszym wnoszę o:

1. Stwierdzenie, że przedmiotowa wierzytelność uległa przedawnieniu.
2. Umorzenie postępowania egzekucyjnego w całości jako bezprzedmiotowego.
UZASADNIENIE
(...)

Skutki stwierdzenia przedawnienia przez komornika

Stwierdzenie przez komornika zasadności zarzutu przedawnienia pociąga za sobą określone skutki. Przede wszystkim komornik wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego jako bezprzedmiotowego. Oznacza to zakończenie działań zmierzających do zaspokojenia wierzyciela z majątku dłużnika.

Ponadto komornik z urzędu uchyla dokonane czynności egzekucyjne, zwalnia zajęte ruchomości i nieruchomości spod egzekucji oraz usuwa wpisy obciążające nieruchomości dłużnika w księdze wieczystej i w innych rejestrach. Dłużnik odzyskuje pełną kontrolę nad majątkiem.

Jeśli przed umorzeniem postępowania doszło do wyegzekwowania części świadczenia od dłużnika, zwraca mu się pobrane kwoty. Ma to miejsce np. w razie dokonanych wcześniej zajęć wynagrodzenia za pracę lub środków na rachunku bankowym.

Wraz ze stwierdzeniem przedawnienia i umorzeniem postępowania egzekucyjnego wygasa obowiązek zapłaty długu. Dłużnik nie musi obawiać się dalszych działań ze strony wierzyciela czy komornika w celu wyegzekwowania roszczenia.

Zasady liczenia okresu przedawnienia w polskim prawie

Aby skutecznie dochodzić roszczeń przed sądem lub bronić się przed nieuzasadnioną egzekucją długu, warto znać zasady liczenia terminów przedawnienia. Jak to wygląda zgodnie z polskim prawem?

 • Terminy przedawnienia są ściśle określone w Kodeksie cywilnym.
 • Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia wymagalności roszczenia, np. terminu płatności rachunku.
 • Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym czynność ta nastąpiła.
 • Bieg przedawnienia nie rozpoczyna się co do roszczeń, które z mocy ustawy nie mogą być dochodzone przed sądem.

Przedawnienie nie następuje wcześniej niż z upływem terminów wskazanych w Kodeksie. Ustawodawca chroni w ten sposób prawa stron, np. uniemożliwiając zbyt szybkie przedawnienie ważnych roszczeń.

Podsumowanie

Przedawnienie egzekucji komorniczej to instytucja prawna, dzięki której dłużnik może uwolnić się od obowiązku spłaty zadłużenia po upływie oznaczonego czasu. W polskim systemie prawnym funkcjonują różne terminy przedawnienia w zależności od rodzaju roszczenia - najczęściej wynoszą od 1 roku do 10 lat. Aby komornik mógł stwierdzić przedawnienie długu, konieczne jest spełnienie kilku przesłanek, m.in. upływu terminu przedawnienia liczonego od dnia wymagalności roszczenia.

Kiedy przedawnia się dług u komornika? Tutaj liczy się data, kiedy minął termin płatności niespłaconej faktury, raty kredytu lub innego zobowiązania. To właśnie od tego momentu zaczyna biec termin przedawnienia chroniący przed ściąganiem przeterminowanego długu. Aby ochronić się przed taką sytuacją, dłużnik powinien złożyć wniosek o stwierdzenie przedawnienia.

Na czym polega przedawnienie długu u komornika? Jeśli organ egzekucyjny uzna, że roszczenie uległo przedawnieniu, musi umorzyć postępowanie i uznać dług za wygasły. Tym samym traci on moc prawną - dłużnik przestaje być zobowiązany do jego spłaty, a wierzyciel traci możliwość skutecznego dochodzenia należności.

Co w sytuacji, gdy mamy do czynienia z przedawnionymi długami w trakcie egzekucji komorniczej? Wówczas, oprócz umorzenia postępowania, komornik jest zobowiązany uchylić dokonane czynności egzekucyjne i zwrócić dłużnikowi środki z ewentualnie przeprowadzonych zajęć. Znika również wpis o prowadzonej egzekucji w księdze wieczystej i innych rejestrach.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Przyszłość elektrowni jądrowych w Polsce: Analiza i prognozy
 2. Czy warto się spotkać z ekspertem kredytowym?
 3. Leasing na ryczałcie - Korzyści, warunki, najnowsze informacje
 4. Skrócenie okresu kredytowania czy zmniejszenie raty? Jak to zrobić?
 5. PKO BP - Kredyt gotówkowy - Oferta kredytowa online - Pożyczka
Autor Łukasz Baran
Łukasz Baran

Finanse to temat, który jest ważny dla każdego z nas, a ja chcę pomóc Wam w lepszym ich zrozumieniu i zarządzaniu. Tutaj znajdziecie analizy rynków finansowych, porady dotyczące inwestycji oraz praktyczne wskazówki dotyczące budowania stabilności finansowej.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Kredyt subprime - skąd się wziął?
KredytyKredyt subprime - skąd się wziął?

Kredyt subprime, choć często postrzegany przez pryzmat jego roli w globalnym kryzysie finansowym w 2008 roku, ma znacznie bardziej złożoną i wielowymiarową historię. Jest to rodzaj finansowania, który od lat 90. XX wieku odgrywa kluczową rolę na rynku kredytowym, umożliwiając dostęp do środków finansowych osobom, które ze względu na swoją historię kredytową lub brak odpowiedniej zdolności kredytowej, nie kwalifikują się do tradycyjnych pożyczek. Mimo że kredyty subprime otworzyły drzwi przed wieloma możliwościami, zarówno dla pożyczkobiorców, jak i dla pożyczkodawców, niosą ze sobą także niebagatelne ryzyko. Skąd się wziął kredyt subprime? Ile kosztuje kredyt subprime? Odpowiadamy!