Windykacja kredytów w Lime Kredyt - na czym polega i jak przebiega?

thumbnail
author-image

Ewelina Włodarczyk

08.09.2023 | 6 min.

Niestety, coraz częściej zdarza się, że klienci mają problem ze spłatą zaciągniętych zobowiązań finansowych. Wówczas firma pożyczkowa staje przed koniecznością odzyskania należnych jej środków. Jedną z firm specjalizujących się w udzielaniu pożyczek jest Lime Kredyt, która w przypadku braku spłaty uruchamia proces windykacji. Celem windykacji jest polubowne lub sądowe dochodzenie roszczeń finansowych.

Windykacja wierzytelności w Lime Kredyt

Lime Kredyt dysponuje własnym działem windykacji, dzięki czemu może szybko i skutecznie odzyskiwać swoje należności. Windykatorzy Lime Kredyt to doświadczeni specjaliści, którzy prowadząc postępowanie windykacyjne, kierują się zasadami etyki zawodowej i obowiązującymi przepisami prawa. Celem działu windykacji Lime Kredyt jest odzyskanie jak największej części wierzytelności w sposób polubowny, bez potrzeby kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Lime Kredyt w ramach windykacji oferuje m.in.: monity telefoniczne, monity listowne, spotkania z dłużnikami, propozycje układów ratalnych, mediacje i inne działania polubowne. Taka windykacja daje szansę na odzyskanie należności przy jednoczesnym zachowaniu dobrych relacji z klientem.

Proces windykacyjny krok po kroku

Telefoniczne wezwanie do zapłaty

Pierwszym krokiem windykatora Lime Kredyt jest kontakt telefoniczny z dłużnikiem. Podczas rozmowy windykator wyjaśnia powód zaległości, prosi o spłatę i stara się dowiedzieć, z jakiego powodu klient przestał regulować zobowiązania. Celem jest polubowne ustalenie warunków spłaty zadłużenia.

Wysyłanie pisemnych wezwań

Jeśli kontakt telefoniczny z dłużnikiem jest utrudniony, windykator wysyła do niego pisemne wezwanie do zapłaty listem poleconym. Wezwanie zawiera dokładne dane na temat wysokości i tytułu zadłużenia, terminu płatności oraz konsekwencji nieterminowej spłaty.

Mediacje i ugody pozasądowe

Gdy poprzednie działania windykacyjne nie przyniosły skutku, windykator Lime Kredyt proponuje dłużnikowi spotkanie mediacyjne. Celem mediacji jest wypracowanie porozumienia co do warunków spłaty zadłużenia akceptowalnych dla obu stron. Ugoda pozasądowa pozwala uniknąć kosztownego i długotrwałego procesu sądowego.

Postępowanie sądowo-egzekucyjne

Pozew o zapłatę do sądu

Gdy zawiodą wszystkie polubowne próby odzyskania należności, Lime Kredyt kieruje sprawę na drogę postępowania sądowego, składając pozew o zapłatę zadłużenia. W pozwie wskazywana jest dokładna kwota roszczenia wraz z odsetkami i kosztami procesowymi.

Postępowanie egzekucyjne

Po uzyskaniu prawomocnego tytułu wykonawczego z wyroku sądowego, Lime Kredyt może skierować sprawę do komornika sądowego w celu przeprowadzenia egzekucji. Komornik posiada narzędzia do przymusowego ściągnięcia należności od dłużnika poprzez zajęcie jego majątku lub wynagrodzenia.

Zajęcie komornicze i licytacja

W ramach postępowania egzekucyjnego komornik przeprowadza zajęcie składników majątku dłużnika, a następnie ich licytację publiczną. Środki pozyskane z licytacji przeznaczane są na zaspokojenie roszczeń wierzyciela, czyli w tym przypadku Lime Kredyt.

Windykacja wierzytelności przeterminowanych

Windykacja należności zapadłych

W przypadku roszczeń, których termin przedawnienia jeszcze nie upłynął, Lime Kredyt prowadzi działania windykacyjne mające na celu odzyskanie tych należności mimo opóźnienia w spłacie. Stosuje się tutaj standardowe procedury windykacyjne.

Odzyskiwanie długów przedawnionych

Nawet wobec roszczeń przedawnionych, dla których minął termin przedawnienia, Lime Kredyt podejmuje próby polubownego uzyskania spłaty zaległości. Wierzyciel może się domagać dobrowolnego zaspokojenia przedawnionego długu.

Polubowna spłata zadłużenia przeterminowanego

Lime Kredyt proponuje dłużnikom z przeterminowanymi zobowiązaniami ugody pozasądowe, w ramach których ustalany jest nowy, realny harmonogram spłaty zaległości. Taka polubowna forma odzyskania należności jest korzystna dla obu stron.

Wsparcie prawne w windykacji

Współpraca z kancelarią prawną

Lime Kredyt na potrzeby prowadzonych spraw windykacyjnych współpracuje z renomowaną kancelarią prawną, specjalizującą się w dochodzeniu roszczeń. Dzięki wsparciu prawników, windykacja przebiega sprawniej.

Pomoc prawna na każdym etapie

Kancelaria prawna wspomaga Lime Kredyt zarówno na etapie przedsądowym, przygotowując wezwania do zapłaty i reprezentując pożyczkodawcę podczas mediacji, jak i w postępowaniu sądowym, od momentu wniesienia pozwu aż do zakończenia egzekucji komorniczej.

Optymalizacja kosztów obsługi prawnej

Dzięki stałej współpracy z tą samą kancelarią, Lime Kredyt może liczyć na preferencyjne stawki i zniżki, co pozwala ograniczyć koszty związane z odzyskiwaniem należności na drodze sądowej.

Podsumowanie

Windykacja wierzytelności jest nieodłącznym elementem działalności firmy pożyczkowej. W Lime Kredyt ten proces jest prowadzony profesjonalnie, z poszanowaniem praw dłużnika. Najpierw windykatorzy starają się polubownie odzyskać należności, a dopiero gdy zawiodą wszystkie środki pozasądowe, sprawa kierowana jest na drogę postępowania sądowego. Na każdym etapie windykacji Lime Kredyt może liczyć na wsparcie doświadczonej kancelarii prawnej. Dzięki skutecznej windykacji firma odzyskuje swoje roszczenia finansowe, zachowując przy tym dobre relacje z klientami.

FAQ

Jak wygląda pierwszy kontakt windykatora z dłużnikiem?

Windykator najpierw kontaktuje się telefonicznie, informuje o zaległościach w spłacie i stara się ustalić przyczynę opóźnień oraz uzgodnić dalsze kroki.

Co zawiera wezwanie do zapłaty wysyłane przez windykatora?

Wezwanie zawiera kwotę i tytuł zadłużenia, termin płatności, pouczenie o konsekwencjach braku zapłaty oraz numer konta do uregulowania należności.

Jakie działania może podjąć komornik w ramach egzekucji?

Komornik może zająć wynagrodzenie dłużnika oraz jego ruchomości i nieruchomości, a następnie zlicytować je w celu zaspokojenia roszczeń wierzyciela.

Czy Lime Kredyt może windykować długi przedawnione?

Tak, Lime Kredyt może się domagać dobrowolnej spłaty należności przedawnionych, choć nie może ich już dochodzić na drodze sądowej.

Jakie korzyści daje Lime Kredyt stała współpraca z kancelarią prawną?

Dzięki stałej współpracy Lime Kredyt może liczyć na preferencyjne stawki i zniżki, co obniża koszty obsługi prawnej windykacji.

tagTagi
shareUdostępnij
author
Ewelina Włodarczyk

Finanse to obszar, który wpływa na nasze życie każdego dnia, dlatego chcę pomóc Wam w zrozumieniu go lepiej. Na tym blogu znajdziecie artykuły, porady oraz praktyczne wskazówki dotyczące oszczędzania, inwestowania i zarządzania budżetem. 

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0 Liczba głosów: 0

Polecane artykuły