Finanse

Waluty Korei: Jakie różnice między Południem a Północą?

Autor Patryk Błaszczyk
Patryk Błaszczyk13.03.20248 min.
Waluty Korei: Jakie różnice między Południem a Północą?

Korea waluta – te dwa słowa nasuwają pytania o różnice pomiędzy systemami walutowymi w Korei Północnej i Południowej. Choć oba kraje niegdyś stanowiły jedno państwo, po podziale w 1948 roku drogi ich gospodarek znacząco się rozeszły. Odmienne ideologie i polityki wpłynęły na kształt systemów finansowych Północy i Południa, w tym na to, jakie waluty są w nich używane, jak są wyceniane i jak zmieniała się ich wartość na przestrzeni lat.

Kluczowe wnioski:

 • Korea Południowa używa wona, będącego legalnym środkiem płatniczym od 1962 roku. Jego kurs jest ustalany w oparciu o rynkowe mechanizmy podaży i popytu.
 • W Korei Północnej obowiązującą walutą jest północnokoreański won, który podlega ścisłej kontroli państwa. Nie jest on łatwo wymieniany na rynkach światowych.
 • Różnice w siłach gospodarek Korei Północnej i Południowej wpływają na znaczne rozwarstwienie wartości ich walut narodowych.
 • W przeszłości oba kraje podejmowały próby reformy systemu walutowego. Korea Północna musiała nawet przeprowadzić denominację swojej waluty.
 • Potencjalna reunifikacja obu Korei wiązałaby się z koniecznością ujednolicenia ich systemów finansowych i walutowych.

Cechy waluty Korei Południowej - kurs wona południowokoreańskiego

Południowokoreański won to oficjalna waluta Korei Południowej od 1962 roku. Jest on w pełni wymienialny na rynkach międzynarodowych i podlega mechanizmom wolnorynkowym, w których jego wartość jest ustalana poprzez siły podaży i popytu. Kurs wona odzwierciedla kondycję gospodarki Korei Południowej oraz zaufanie inwestorów do polityki gospodarczej i stabilności finansowej kraju.

Jedną z kluczowych cech południowokoreańskiej waluty jest jej względna siła w porównaniu z większością walut azjatyckich. Przez lata won utrzymywał stabilną i wysoką wartość, co odzwierciedlało dynamiczny rozwój gospodarki i rosnącą rolę Korei Południowej na arenie międzynarodowej. Choć jego kurs podlegał wahaniom, zwłaszcza w czasach kryzysów gospodarczych, to ogólnie uważany jest za wiarygodną i silną walutę.

Rola Banku Korei w kształtowaniu polityki walutowej

Kluczową rolę w zarządzaniu południowokoreańskim wonem odgrywa Bank Korei, który pełni funkcję banku centralnego. Instytucja ta odpowiada za ustalanie stóp procentowych, regulację podaży pieniądza oraz kształtowanie ogólnej polityki walutowej. Jej działania mają na celu utrzymanie stabilnego kursu wona, zwalczanie inflacji oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Bank Korei ściśle monitoruje krajowe i międzynarodowe czynniki wpływające na walutę Korei Południowej, takie jak dynamika eksportu, napływ inwestycji zagranicznych czy sytuacja na rynkach finansowych. W razie potrzeby interweniuje na rynkach walutowych, by zapobiec nadmiernym wahaniom kursu wona i chronić interesy gospodarki narodowej.

Kurs waluty w Korei Północnej - północnokoreański won vs usd

W przeciwieństwie do swojego południowego sąsiada, Korea Północna posługuje się własną, scentralizowaną walutą o nazwie północnokoreański won. Jest on ściśle kontrolowany przez reżim i praktycznie niewymieniany na rynkach międzynarodowych. Oficjalny kurs wymiany północnokoreańskiego wona na dolara amerykańskiego jest ustalany odgórnie przez władze, jednak nie odzwierciedla on rzeczywistej wartości tej waluty.

Na czarnym rynku w Korei Północnej dolar amerykański jest zdecydowanie preferowanym środkiem płatniczym, a kurs wymiany na won jest znacznie wyższy niż oficjalny. Rozbieżność między oficjalnym a rzeczywistym kursem obrazuje ogromną przepaść między gospodarką Korei Północnej a resztą świata oraz słabość północnokoreańskiej waluty.

Północnokoreański won jest walutą odizolowaną od międzynarodowych rynków i praktycznie niewymienialną. Jego kurs nie odzwierciedla realnej wartości gospodarczej kraju, a raczej stanowi narzędzie kontroli finansowej w rękach reżimu.

Ze względu na autarkiczną politykę Korei Północnej i brak przejrzystości danych ekonomicznych, dokładne oszacowanie wartości północnokoreańskiego wona w stosunku do głównych walut światowych jest niezwykle trudne. Jednak powszechnie wiadomo, że waluta ta jest jedną z najsłabszych na świecie, co wynika z izolacji gospodarczej i sankcji międzynarodowych nałożonych na ten kraj.

Czytaj więcej: Księgowanie leasingu finansowego - kompleksowe usługi księgowe

Używane waluty w północnokoreańskim systemie finansowym

W Korei Północnej, pomimo istnienia oficjalnej waluty jaką jest północnokoreański won, w obiegu funkcjonują również inne środki płatnicze. Wynika to z niedostatków narodowej waluty oraz nieefektywności systemu finansowego, który jest całkowicie kontrolowany przez reżim.

Jedną z powszechnie używanych walut w Korei Północnej jest chiński juan. Ta obca waluta cieszy się dużym zaufaniem wśród mieszkańców, zwłaszcza w regionach przygranicznych z Chinami, gdzie prowadzi się ożywiony handel. Juan jest preferowany ze względu na swoją relatywną stabilność w porównaniu z północnokoreańskim wonem.

 • Północnokoreański won - oficjalna waluta narodowa
 • Chiński juan - często używany w handlu przygranicznym
 • Dolary amerykańskie - akceptowane przez elity i w sektorze turystycznym
 • Wyspecjalizowane bony towarowe - stosowane w niektórych dziedzinach gospodarki

Ponadto, w Korei Północnej krążą również dolary amerykańskie, głównie wśród elit rządzących i w sektorze turystycznym. Ich posiadanie przez zwykłych obywateli jest jednak ograniczone i podlega kontroli państwa.

Oprócz walut obcych, w niektórych sektorach gospodarki Korei Północnej używa się wyspecjalizowanych bonów towarowych. Są one przeznaczone do zakupu określonych dóbr lub usług i nie mają wartości poza tymi branżami.

Czynniki wpływające na wartość waluty narodowej Północy

Zdjęcie Waluty Korei: Jakie różnice między Południem a Północą?

Północnokoreańska waluta, czyli won, jest jedną z najsłabszych na świecie. Jej niska wartość wynika z szeregu czynników politycznych, gospodarczych i społecznych, charakterystycznych dla tego wyizolowanego i zacofanego kraju.

Izolacja gospodarcza i sankcje międzynarodowe

Przez dziesięciolecia Koreę Północną dotykały liczne sankcje gospodarcze ze strony społeczności międzynarodowej. Ograniczały one możliwości handlowe i inwestycyjne tego państwa, co miało negatywny wpływ na wzrost gospodarczy i potencjał ekonomiczny. Sankcje zwiększyły izolację Korei Północnej od światowych rynków i osłabiły zaufanie do jej waluty.

Ponadto, autarkiczna polityka gospodarcza Pjongjangu i niemal całkowite odcięcie się od mechanizmów rynkowych doprowadziły do stagnacji ekonomicznej i zubożenia społeczeństwa. Te czynniki przełożyły się na spadek wartości północnokoreańskiego wona oraz utratę wiarygodności tej waluty w oczach inwestorów i partnerów handlowych.

Czynnik Wpływ na wartość wona
Sankcje międzynarodowe Ograniczenie handlu i inwestycji, izolacja gospodarcza
Autarkiczna polityka ekonomiczna Odcięcie od rynków światowych, stagnacja gospodarcza
Nieefektywny system finansowy Brak przejrzystości, słaba regulacja i nadzór
Niewiarygodne statystyki gospodarcze Utrudniona ocena realnej sytuacji ekonomicznej

Dodatkowo, północnokoreański system finansowy jest wysoce nieefektywny i pozbawiony przejrzystości. Brak niezależnego nadzoru oraz wiarygodnych danych statystycznych utrudnia ocenę realnej wartości narodowej waluty i przyczynia się do jej osłabienia na arenie międzynarodowej.

Historia wprowadzenia południowokoreańskiego wona i północnego wona

Zanim omówimy historię wprowadzenia walut w Korei Południowej i Północnej, warto cofnąć się do czasów, gdy oba kraje stanowiły jedno państwo. Wtedy to, w 1945 roku po wyzwoleniu Korei spod japońskiej okupacji, w obiegu znajdowała się tzw. waluta wona, która była kontynuacją pieniądza używanego w Korei przez Japonię w okresie kolonialnym.

Sytuacja zmieniła się po podziale Półwyspu Koreańskiego na część południową i północną w 1948 roku. Każda ze stref wprowadziła wówczas własną walutę narodową o nazwie won, choć różniły się one wartością i systemem finansowym, w którym funkcjonowały.

 • Korea Południowa wprowadza wona w 1962 roku, zastępując nim dotychczasową walutę
 • Won południowokoreański początkowo był związany z dolarem amerykańskim
 • Korea Północna przyjęła własnego wona jako walutę oficjalną w 1959 roku
 • Północnokoreański won podlegał ścisłej kontroli państwa i nie miał wymiany rynkowej

W Korei Południowej nowa waluta, zwana wonem południowokoreańskim, została wprowadzona w 1962 roku, zastępując dotychczas obowiązujący won. Początkowo jej kurs był sztywno związany z dolarem amerykańskim, jednak z czasem system kursowy ewoluował w kierunku większej elastyczności. Won południowokoreański stał się walutą w pełni wymienialną i regulowaną przez mechanizmy rynkowe.

Przyszłość ujednolicenia południowo- i północnokoreańskiej waluty

Potencjalna reunifikacja Korei Północnej i Południowej stanowi jedno z największych wyzwań gospodarczych i politycznych na Półwyspie Koreańskim. Jednym z kluczowych aspektów tego procesu byłoby ujednolicenie systemów walutowych obu państw i wprowadzenie wspólnej waluty.

Eksperci są zgodni, że w razie zjednoczenia Korei to silniejszy gospodarczo Południe narzuciłby swoją walutę, czyli wona południowokoreańskiego, jako obowiązującą na całym Półwyspie. Północnokoreański won, ze względu na swoją słabość i brak wiarygodności na rynkach międzynarodowych, nie mógłby odgrywać istotnej roli w zintegrowanym systemie finansowym.

Jednak przejście na wspólną walutę wiązałoby się z ogromnymi kosztami i wyzwaniami logistycznymi. Konieczne byłoby zunifikowanie regulacji finansowych, zintegrowanie systemów bankowych oraz przeprowadzenie wymiany pieniądza na niespotykaną dotąd skalę. Ponadto pojawią się dylematy co do kursu wymiany dla północnokoreańskiego wona, którego wartość jest trudna do oszacowania.

Zdaniem ekonomistów, pomimo tych przeszkód, ujednolicenie waluty jest kluczowe dla harmonijnej integracji gospodarczej Korei po ewentualnej reunifikacji. Umożliwiłoby to swobodny przepływ kapitału, towarów i usług na obszarze całego Półwyspu oraz ułatwiło odbudowę zniszczonej gospodarki Północy.

Przejście na wspólną walutę po potencjalnej reunifikacji Korei będzie niezbędne, ale stanie się jednym z największych wyzwań gospodarczych i logistycznych w tym procesie. - ekspert Banku Światowego

Niezależnie od przyszłych scenariuszy geopolitycznych, jedno jest pewne - zróżnicowanie systemów walutowych między Południem a Północą Korei pozostaje jednym z najwyraźniejszych symboli głębokiego podziału Półwyspu Koreańskiego. Dopiero zjednoczenie tych państw mogłoby zakończyć tę finansową separację.

Podsumowanie

Różnice w systemach walutowych Korei Południowej i Północnej są jednym z najwyraźniejszych przejawów głębokich podziałów między tymi sąsiadującymi państwami. Podczas gdy Południe korzysta z w pełni wymienialnego wona regulowanego przez rynek, Północ posługuje się izolowanym i słabym wonem północnokoreańskim. Te rozbieżności walutowe odzwierciedlają odmienne ścieżki rozwoju gospodarczego i finansowego obu Korei.

Z perspektywy przyszłej potencjalnej reunifikacji, ujednolicenie walut obu Korei byłoby kluczowe dla harmonijnej integracji gospodarczej. Najprawdopodobniej to silniejszy gospodarczo Południu narzuciłby swoją walutę - południowokoreański won. Choć przejście na wspólny pieniądz stanowiłoby ogromne logistyczne wyzwanie, umożliwiłoby swobodny przepływ kapitału i ułatwiło rozwój gospodarczy zjednoczonego kraju.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Dług publiczny USA: Konsekwencje dla światowej gospodarki
 2. Czy warto się spotkać z ekspertem kredytowym?
 3. Przedawnienie długów spadkowych - Zasady i terminy
 4. Kredyt hipoteczny rata malejąca - kalkulator online, oblicz ratę
 5. Jak wypełnić pole identyfikacja zobowiązania PIT-4 i PCC-3? Poradnik 2023
Autor Patryk Błaszczyk
Patryk Błaszczyk

Hej, jestem Patryk i serdecznie witam Was na moim blogu poświęconym tematyce finansowej. Finanse to obszar, który może być skomplikowany, ale moim celem jest uczynienie go bardziej dostępnym i zrozumiałym.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły