Nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości - wzory, zadatek i przykłady 2024

Autor Ewelina Włodarczyk
Ewelina Włodarczyk13.10.20235 min.
Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości - wzory, zadatek i przykłady 2024

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości jest jednym z najważniejszych dokumentów przy zakupie lub sprzedaży domu czy mieszkania. Pozwala ona stronom transakcji zabezpieczyć swoje interesy i ustalić warunki finalizacji umowy w przyszłości. Warto dowiedzieć się więcej na temat tego rodzaju umów, aby móc świadomie podpisać taki dokument.

Czym jest umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości?

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości to umowa cywilnoprawna, na mocy której strony zobowiązują się w przyszłości zawrzeć umowę przyrzeczoną, czyli umowę przeniesienia własności nieruchomości. Oznacza to, że umowa przedwstępna nie przenosi jeszcze własności, a jedynie zobowiązuje strony do zawarcia docelowej umowy sprzedaży.

Zazwyczaj w umowie przedwstępnej określa się najważniejsze warunki planowanej transakcji, takie jak:

 • strony umowy (sprzedawca i kupujący),
 • przedmiot umowy (nieruchomość),
 • cena i warunki płatności,
 • termin zawarcia umowy przyrzeczonej.

Dzięki temu obie strony mają pewność co do najistotniejszych elementów transakcji jeszcze przed ostatecznym jej sfinalizowaniem. Podpisanie umowy przedwstępnej wiąże się zazwyczaj z wpłaceniem zadatku przez kupującego.

Jakie są rodzaje umów przedwstępnych dotyczących nieruchomości?

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje umów przedwstępnych związanych ze sprzedażą nieruchomości:

 • Umowa przedwstępna zobowiązująca - zobowiązuje obie strony do zawarcia umowy przyrzeczonej w ustalonym terminie. Żadna ze stron nie może się z tego zobowiązania wycofać pod groźbą konsekwencji finansowych.
 • Umowa przedwstępna uprawniająca - daje prawo do zawarcia umowy przyrzeczonej, ale go nie narzuca. Kupujący może, ale nie musi skorzystać z zawarcia umowy sprzedaży w ustalonym czasie.

Rodzaj umowy przedwstępnej ma istotne znaczenie przy określaniu praw i obowiązków stron w razie niewykonania umowy przyrzeczonej.

Na co zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy przedwstępnej?

Aby uniknąć problemów przy finalizacji transakcji, warto zwrócić uwagę na kilka kwestii przy podpisywaniu umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości:

 • Dokładnie sprawdzić stan prawny nieruchomości - upewnić się, że sprzedający ma niekwestionowane prawo do sprzedaży i nieruchomość jest wolna od obciążeń.
 • Jednoznacznie określić przedmiot umowy - dokładnie opisać nieruchomość, np. numer KW, położenie, powierzchnia.
 • Ustalić termin zawarcia umowy przyrzeczonej - im dłuższy termin, tym większe ryzyko wycofania się jednej ze stron.
 • Określić konsekwencje niedotrzymania warunków umowy - kary umowne, zwrot zadatku.
 • Sprawdzić zgodność z MPZP - czy planowane zamierzenia inwestycyjne będą możliwe.
 • Upewnić się, że nieruchomość osiągnie zakładaną cenę - zwłaszcza przy dłuższym terminie realizacji umowy przyrzeczonej.

Warto skorzystać z usług prawnika, który zweryfikuje umowę przed jej podpisaniem i pomoże zabezpieczyć interesy obu stron.

Jakie są zasady wpłacania zadatku przy umowie przedwstępnej?

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości - wzory, zadatek i przykłady 2024

Wpłacenie zadatku przy zawieraniu umowy przedwstępnej jest powszechną praktyką na rynku nieruchomości. Zadatek to pewna kwota pieniężna, którą kupujący zobowiązany jest wpłacić sprzedającemu tytułem zabezpieczenia realizacji umowy przyrzeczonej. Zasady zwrotu i przepadku zadatku są następujące:

 • Jeśli umowa przyrzeczona dojdzie do skutku, zadatek zostaje zaliczony na poczet ceny.
 • Jeśli umowa przyrzeczona nie dojdzie do skutku z winy kupującego, zadatek przepada na rzecz sprzedającego.
 • Jeśli umowa przyrzeczona nie dojdzie do skutku z winy sprzedającego, zadatek powinien zostać zwrócony kupującemu.

W praktyce zadatek wynosi zwykle kilka procent ustalonej w umowie przedwstępnej ceny nabycia nieruchomości. Wpisując w umowie zasady dotyczące zadatku, strony mogą indywidualnie określić jego wysokość i zasady zwrotu.

Wzór umowy przedwstępnej sprzedaży mieszkania.

Oto przykładowy wzór umowy przedwstępnej sprzedaży mieszkania:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Zawarta dnia ____________ w _______________ pomiędzy:

_____________________, zamieszkałym/ą w _____________________ , legitymującym/ą się dowodem osobistym seria i numer: ____________, PESEL: ________________, zwanym/ą dalej Sprzedającym

a

______________________, zamieszkałym/ą w _____________________, legitymującym/ą się dowodem osobistym seria i numer: _____________, PESEL: _______________, zwanym/ą dalej Kupującym

§1

Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości położonej w ______________________, dla której Sąd Rejonowy w ______________________ prowadzi księgę wieczystą nr ________________________.

§2

Sprzedający zobowiązuje się sprzedać Kupującemu nieruchomość opisaną w §1 za cenę ________________________ zł (słownie: _______________________________________).

§3

Kupujący zobowiązuje się kupić nieruchomość za cenę określoną w §2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Kupujący wpłaca Sprzedającemu zadatek w wysokości ________________ zł (słownie: _______________________________) tytułem zabezpieczenia realizacji niniejszej umowy.

§4

Strony zobowiązują się zawrzeć umowę przeniesienia własności nieruchomości opisanej w §1 w formie aktu notarialnego w terminie do dnia _____________________ r. w kancelarii notarialnej wskazanej przez Kupującego.

§5

W przypadku niedotrzymania terminu określonego w §4 z winy jednej ze stron, strona naruszająca postanowienia umowy zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości _____________________________

§6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

__________________________

Sprzedający

__________________________

Kupujący

Przykładowa treść umowy przedwstępnej dotyczącej domu.

Poniżej znajduje się przykład umowy przedwstępnej sprzedaży domu jednorodzinnego:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Zawarta dnia ____________ w _______________ pomiędzy:

_____________________, zamieszkałym/ą w _____________________ , legitymującym/ą się dowodem osobistym seria i numer: ____________, PESEL: ________________, zwanym/ą dalej Sprzedającym

a

______________________, zamieszkałym/ą w _____________________, legitymującym/ą się dowodem osobistym seria i numer: _____________, PESEL: _______________, zwanym/ą dalej Kupującym

§1

Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym, położonej w ______________________, przy ul. ________________________, dla której Sąd Rejonowy w ______________________ prowadzi księgę wieczystą nr ________________________.

§2

Sprzedający zobowiązuje się sprzedać Kupującemu nieruchomość opisaną w §1 wraz ze znajdującymi się na niej naniesieniami i nasadzeniami, za cenę ________________________ zł (słownie: _______________________________________).

§3

Kupujący zobowiązuje się kupić nieruchomość za cenę określoną w §2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Kupujący wpłaca Sprzedającemu zadatek w wysokości ________________ zł (słownie: _______________________________) tytułem zabezpieczenia realizacji niniejszej umowy.

§4

Strony zobowiązują się zawrzeć umowę przeniesienia własności nieruchomości opisanej w §1 w formie aktu notarialnego w terminie do dnia _____________________ r. w kancelarii notarialnej wskazanej przez Kupującego.

§5

W przypadku niedotrzymania terminu określonego w §4 z winy jednej ze stron, strona naruszająca postanowienia umowy zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości _____________________________

§6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

__________________________

Sprzedający

__________________________

Kupujący

Kiedy umowa przedwstępna staje się umową przyrzeczoną?

Umowa przedwstępna zamienia się w umowę przyrzeczoną, czyli docelową umowę sprzedaży nieruchomości, w momencie spełnienia następu

Podsumowanie

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości jest kluczowym elementem przy zakupie lub sprzedaży domu czy mieszkania. Pozwala ustalić warunki transakcji i zabezpieczyć interesy obu stron jeszcze przed ostatecznym przeniesieniem własności. Warto zwrócić uwagę na kwestie prawne, finansowe i terminowe przy jej zawieraniu. Umowa przedwstępna daje pewność co do najważniejszych parametrów transakcji, choć ostateczną umowę sprzedaży zawiera się w kancelarii notarialnej. Świadome podejście do umowy przedwstępnej ułatwi sfinalizowanie transakcji zakupu lub sprzedaży nieruchomości.

Najczęstsze pytania

Umowa przedwstępna jedynie zobowiązuje strony do zawarcia umowy przyrzeczonej, czyli docelowej umowy sprzedaży, w przyszłości. Natomiast umowa przyrzeczona przenosi prawo własności nieruchomości na kupującego.

W większości przypadków tak, choć mogą zostać nałożone kary umowne. Wyjątkiem jest umowa przedwstępna zobowiązująca, która prawnie zmusza do podpisania umowy przyrzeczonej.

W takim przypadku mogą zostać nałożone kary finansowe zapisane w umowie. Dodatkowo strona poszkodowana może dochodzić odszkodowania na drodze sądowej.

Umowa przedwstępna jest ważna przez okres w niej zapisany, zwykle od kilku miesięcy do 1-2 lat. Po upływie tego czasu, jeśli nie dojdzie do podpisania umowy przyrzeczonej, umowa przedwstępna traci ważność.

Nie, umowa przedwstępna ma formę pisemną, ale może zostać spisana samodzielnie przez strony lub agenta nieruchomości. Umowę przyrzeczoną zawiera się natomiast w formie aktu notarialnego.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Dług publiczny USA: Konsekwencje dla światowej gospodarki
 2. Czy warto się spotkać z ekspertem kredytowym?
 3. Opinie o dam pożyczkę: Dampozyczke.pl vs Dam Pożyczkę.pl
 4. Zabezpieczenia kredytowe - rodzaje, formy i zasady zastosowania
 5. Jak wypełnić pole identyfikacja zobowiązania PIT-4 i PCC-3? Poradnik 2023
Autor Ewelina Włodarczyk
Ewelina Włodarczyk

Finanse to obszar, który wpływa na nasze życie każdego dnia, dlatego chcę pomóc Wam w zrozumieniu go lepiej. Na tym blogu znajdziecie artykuły, porady oraz praktyczne wskazówki dotyczące oszczędzania, inwestowania i zarządzania budżetem. 

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły