Nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży domu - wzór umowy i zasady

Autor Ewelina Włodarczyk
Ewelina Włodarczyk26.01.20245 min.
Umowa przedwstępna sprzedaży domu - wzór umowy i zasady

Umowa przedwstępna sprzedaży domu to umowa, w której sprzedawca zobowiązuje się w przyszłości przenieść na kupującego własność domu w zamian za ustaloną cenę. Jest to rodzaj umowy przygotowawczej, która poprzedza finalną umowę sprzedaży nieruchomości.

Kluczowe wnioski:
 • Umowa przedwstępna daje kupującemu pewność, że dom zostanie mu sprzedany w uzgodnionym terminie.
 • Sprzedający otrzymuje zadatek, który zabezpiecza realizację transakcji ze strony kupującego.
 • W umowie określa się termin zawarcia umowy przyrzeczonej (sprzedaży domu) oraz inne istotne warunki transakcji.
 • Niedotrzymanie warunków przez jedną ze stron może skutkować nałożeniem kary umownej.
 • Rozwiązanie umowy przedwstępnej możliwe jest tylko na zasadach w niej określonych.

Umowa przedwstępna kupna domu

Umowa przedwstępna sprzedaży domu to rodzaj umowy przygotowawczej, która poprzedza zawarcie docelowej umowy sprzedaży nieruchomości. W umowie tej strony (sprzedawca i kupujący) ustalają warunki, na jakich dojdzie do przeniesienia prawa własności domu w przyszłości.

Zawarcie umowy przedwstępnej daje pewność obu stronom transakcji, że dojdzie do zakupu bądź sprzedaży domu na uzgodnionych warunkach. Przy zawieraniu umowy przedwstępnej sprzedaży domu konieczne jest ustalenie kluczowych elementów przyszłej umowy sprzedaży.

Najważniejsze zapisy w umowie

Do najistotniejszych elementów, które powinna zawierać umowa przedwstępna sprzedaży domu, należą:

 • dokładne oznaczenie stron umowy (danych sprzedawcy i kupującego),
 • opis nieruchomości będącej przedmiotem umowy (domu i działki),
 • określenie ceny sprzedaży,
 • wskazanie terminu zawarcia umowy przenoszącej własność (umowy przyrzeczonej),
 • uregulowanie kwoty zadatku.

Warto również zawrzeć w umowie postanowienia dotyczące możliwości odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron.

Termin i warunki przeniesienia własności

Istotnym elementem umowy przedwstępnej jest określenie terminu zawarcia umowy przyrzeczonej, czyli umowy przenoszącej własność nieruchomości. W terminie tym, zgodnie z postanowieniami umowy, powinno dojść do podpisania aktu notarialnego, na mocy którego nastąpi przejście prawa własności na kupującego.

Oprócz daty należy również wskazać dodatkowe warunki, od spełnienia których uzależnia się zawarcie umowy przyrzeczonej. Może to być na przykład uzyskanie kredytu hipotecznego przez kupującego, dostarczenie aktualnych dokumentów nieruchomości czy też inne ustalone przez strony kwestie.

Niedotrzymanie terminu bądź niespełnienie warunków umowy stanowi podstawę do jej rozwiązania oraz zasądzenia stosownych kar umownych.

Czytaj więcej: Stare numery ksiąg wieczystych - jak znaleźć księgę po starym numerze

Zadatek i kary umowne

Zadatek w umowie przedwstępnej sprzedaży domu stanowi formę zabezpieczenia realizacji umowy. Kupujący wpłaca zwykle kwotę od 5 do 20% wartości nieruchomości tytułem zadatku, który zostanie zaliczony na poczet ceny w przypadku zawarcia umowy przyrzeczonej. Zadatek przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli to kupujący będzie winny nierealizowania warunków umowy. Podobnie, gdy to sprzedawca nie dotrzyma jej postanowień, będzie zobowiązany zwrócić zadatek w podwójnej wysokości.

Oprócz zadatku w umowie określa się zwykle wysokość kar umownych na wypadek odstąpienia od umowy z winy jednej ze stron. Kary te powinny stanowić od 5 do 20% wartości przedmiotu umowy.

Strona winna odstąpienia od umowy Wysokość kary umownej
Kupujący Utrata zadatku lub dodatkowa kara pieniężna
Sprzedający Zwrot zadatku w podwójnej wysokości lub dodatkowa kara

Obowiązki stron umowy

Umowa przedwstępna sprzedaży domu - wzór umowy i zasady

Umowa przedwstępna sprzedaży domu nakłada określone obowiązki zarówno na kupującego, jak i sprzedającego w zakresie dotrzymania jej warunków. Do podstawowych obowiązków sprzedającego należy przygotowanie dokumentacji nieruchomości, niezbędnej do zawarcia umowy przyrzeczonej w ustalonym terminie. Z kolei na kupującym spoczywa głównie obowiązek wpłaty ustalonego zadatku, uzyskania ewentualnego kredytu, stawienia się w terminie u notariusza celem podpisania aktu przenoszącego własność, a także uiszczenia w tym terminie ustalonej ceny (pomniejszonej o wpłacony zadatek).

Prawo pierwokupu

W umowie przedwstępnej możliwe jest również zawarcie tzw. prawa pierwokupu, dającego kupującemu pierwszeństwo nabycia domu w przypadku, gdyby sprzedający zdecydował się go sprzedać przed terminem zawarcia umowy przyrzeczonej. Prawo pierwokupu stanowi dodatkowe zabezpieczenie interesu kupującego.

Rozwiązanie umowy przedwstępnej

Do rozwiązania umowy przedwstępnej dochodzi w sytuacji niedotrzymania jej warunków przez jedną ze stron lub za obopólną zgodą. Konsekwencją rozwiązania umowy jest najczęściej obowiązek zapłaty zastrzeżonej kary umownej. Po rozwiązaniu umowy zadatek podlega zwrotowi na zasadach w niej określonych.

W przypadku dotrzymania postanowień umowy przedwstępnej przez obie strony, konieczne jest zawarcie umowy przyrzeczonej, czyli umowy sprzedaży, w uzgodnionym terminie. Dopiero poprzez zawarcie tej umowy dochodzi do przeniesienia prawa własności nieruchomości na kupującego za ustaloną cenę.

Podsumowanie

Umowa przedwstępna sprzedaży domu to rodzaj umowy przygotowawczej, poprzedzającej zawarcie finalnej umowy kupna-sprzedaży nieruchomości. Pozwala stronom przyszłej transakcji ustalić kluczowe warunki przeniesienia własności domu, zabezpieczając interesy zarówno kupującego, jak i sprzedającego.

Istotnymi elementami umowy przedwstępnej sprzedaży domu są m.in. oznaczenie stron i przedmiotu umowy, cena sprzedaży, termin przeniesienia własności, wysokość zadatku oraz kary umowne. Umowa powinna precyzyjnie określać warunki, których spełnienie jest konieczne do zawarcia umowy przyrzeczonej (sprzedaży).

Zadatek stanowi formę zabezpieczenia interesów stron i gwarancję realizacji postanowień umowy przedwstępnej. Przy jej niedotrzymaniu przez jedną ze stron, drugiej przysługuje prawo żądania kary umownej. Odstąpienie od umowy możliwe jest tylko na warunkach w niej określonych.

Umowa przedwstępna sprzedaży domu daje pewność co do finalizacji transakcji i zabezpiecza zarówno kupującego, jak i sprzedającego. Stanowi ważny element wstępny całego procesu zakupu nieruchomości.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Synonimy efektywności biznesowej: Klucz do sukcesu?
 2. Czy warto się spotkać z ekspertem kredytowym?
 3. Przedawnienie długów spadkowych - Zasady i terminy
 4. Kredyt hipoteczny rata malejąca - kalkulator online, oblicz ratę
 5. Jak wypełnić pole identyfikacja zobowiązania PIT-4 i PCC-3? Poradnik 2023
Autor Ewelina Włodarczyk
Ewelina Włodarczyk

Finanse to obszar, który wpływa na nasze życie każdego dnia, dlatego chcę pomóc Wam w zrozumieniu go lepiej. Na tym blogu znajdziecie artykuły, porady oraz praktyczne wskazówki dotyczące oszczędzania, inwestowania i zarządzania budżetem. 

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły