Kredyty

Poręczenie na wekslu - Wekslowe poręczenie i zapłata sumy wekslowej

Autor Ewelina Włodarczyk
Ewelina Włodarczyk22.01.20248 min.
Poręczenie na wekslu - Wekslowe poręczenie i zapłata sumy wekslowej

Poręczenie na wekslu to poważne zobowiązanie finansowe, które warto dogłębnie zrozumieć przed podjęciem decyzji. Poręczyciel bierze na siebie ryzyko konieczności spłaty długu w przypadku, gdy dłużnik nie wywiąże się ze swoich zobowiązań. Dlatego tak istotne jest, aby mieć świadomość konsekwencji złożenia podpisu i wziąć pod uwagę wszelkie możliwe scenariusze.

Kluczowe wnioski:
 • Poręczenie na wekslu to poważny krok z daleko idącymi konsekwencjami finansowymi
 • Warto dokładnie sprawdzić wiarygodność dłużnika, aby ograniczyć ryzyko strat
 • Należy szczegółowo zapoznać się z warunkami poręczenia przed podpisaniem
 • Poręczyciel musi liczyć się z koniecznością spłaty długu za dłużnika
 • Podejmując decyzję, należy rozważyć wszystkie możliwe scenariusze

Jakie są zasady udzielania poręczenia?

Poręczenie na wekslu to umowa, na mocy której osoba trzecia - poręczyciel - zobowiązuje się względem wierzyciela do spłaty zobowiązania z weksla w sytuacji, gdyby zawiódł dłużnik główny. Poręczenie daje wierzycielowi dodatkowe zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności dłużnika.

Aby prawidłowo udzielić poręczenia, konieczne jest złożenie podpisu na awersie weksla wraz ze stwierdzeniem "poręczam". Podpis powinien być czytelny, pełny - z imienia i nazwiska. Należy również podać miejsce zamieszkania.

Poręczycielem może zostać osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, posiadająca zdolność wekslową. Oznacza to, że musi mieć ukończone 18 lat i nie może być całkowicie ubezwłasnowolniona.

Zakres odpowiedzialności poręczyciela

Zakres odpowiedzialności poręczyciela jest taki sam, jak dłużnika głównego. Obejmuje zatem nie tylko zwrot kapitału, ale również odsetki, prowizje czy koszty sądowe związane z dochodzeniem wierzytelności.

Jeśli nie ma innych zastrzeżeń w treści weksla, poręczyciel odpowiada solidarnie z dłużnikiem. Oznacza to, że wierzyciel może żądać całości lub części należności zarówno od dłużnika, jak i poręczyciela, w dowolnej kolejności.

Jakie są konsekwencje niedotrzymania warunków?

Podstawową konsekwencją niedotrzymania warunków poręczenia na wekslu jest konieczność zapłaty całej kwoty wekslowej przez poręczyciela.

Weksel z poręczeniem wekslowym jest papier wartościowym i ścisłym dowodem zadłużenia. Daje wierzycielowi silną pozycję w dochodzeniu należności. W razie protestu weksla z powodu niezapłacenia, poręczyciel otrzymuje od notariusza zawiadomienie o zapłacie.

Jeśli nie ureguluje należności w terminie, wierzyciel może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego lub egzekucyjnego. Wówczas poręczyciel musi liczyć się ze znacznymi kosztami dodatkowymi w postaci odsetek, kosztów procesowych i egzekucyjnych.

Windykacja i zajęcie majątku

W razie odmowy zapłaty przez poręczyciela, wierzyciel ma prawo skorzystać z usług firmy windykacyjnej. Może również wystąpić do komornika o zajęcie jego majątku - wynagrodzenia, rachunku bankowego lub nieruchomości.

Tego typu działania mogą mieć dotkliwe konsekwencje dla poręczyciela - utratę majątku lub płynności finansowej. Dlatego przed udzieleniem potwierdzenia weksla warto dokładnie przeanalizować ryzyko i zdolność dłużnika do spłaty zobowiązania we właściwym terminie.

Konsekwencja niedotrzymania warunków poręczenia Opis
Konieczność zapłaty pełnej kwoty wekslowej Poręczyciel przejmuje dług w całości
Koszty windykacji i egzekucji komorniczej Prowizje firm windykacyjnych, koszty sądowe i komornicze
Zajęcie wynagrodzenia lub rachunku bankowego Utrata bieżącej płynności finansowej
Zajęcie nieruchomości Ryzyko utraty majątku trwałego

Czytaj więcej: Najlepsze kredyty gotówkowe do 50 tys. - kliknij i sprawdź aktualne oferty!

Jak uniknąć negatywnych skutków poręczenia?

Aby uniknąć ryzyka finansowego związanego z udzieleniem poręczenia, warto podjąć następujące kroki:

 1. Sprawdzić aktualną sytuację finansową dłużnika i ocenić realność spłaty zobowiązania zaciągniętego na wekslu.
 2. Ustalić maksymalną kwotę poręczenia, na jaką można sobie pozwolić bez uszczerbku dla budżetu domowego.
 3. W umowie zawrzeć zapisy chroniące poręczyciela, np. wyznaczenie terminu na spłatę zadłużenia przez dłużnika.
 4. Ubezpieczyć ryzyko z tytułu udzielonego poręczenia wekslowego.
 5. Na bieżąco monitorować spłaty długu przez głównego dłużnika.

Powyższe zalecenia pozwolą zminimalizować prawdopodobieństwo uruchomienia odpowiedzialności poręczyciela za cudzy dług i uniknąć negatywnych tego konsekwencji.

Kiedy poręczyciel musi spłacić weksel?

Poręczenie na wekslu - Wekslowe poręczenie i zapłata sumy wekslowej

Poręczenie zapłaty sumy wekslowej staje się wymagalne wraz z nadejściem terminu płatności weksla. Jeśli dłużnik nie dokona zapłaty, wierzyciel ma prawo żądać całej należności od poręczyciela.

Częstą praktyką jest protestowanie weksla z powodu braku zapłaty, czyli oficjalne stwierdzenie przez notariusza niewywiązania się ze zobowiązania wekslowego. Wówczas poręczyciel otrzymuje zawiadomienie z żądaniem zapłaty w dodatkowym terminie 7 dni.

Poręczyciel ma obowiązek spłacić weksel jeśli:

 • Nadszedł termin płatności weksla, a dłużnik nie zapłacił należności.
 • Dłużnik ogłosił upadłość lub rozpoczęto wobec niego postępowanie likwidacyjne.
 • Weksel został zaprotestowany z powodu braku płatności.
 • Wierzyciel wezwał poręczyciela do zapłaty stosownym pismem.

W powyższych sytuacjach poręczyciel jest zobowiązany do spłaty weksla solidarnie z dłużnikiem, aby uniknąć konsekwencji niedotrzymania zobowiązania wekslowego.

Jakie są koszty i opłaty z poręczenia wekslowego?

Poręczenie wekslowe wiąże się z następującymi kosztami:

 • Prowizja za udzielenie poręczenia - zwykle kilka procent wartości weksla, zależnie od umowy z wierzycielem.
 • Opłata skarbowa od poręczenia cywilnoprawnego - 0,1% wartości poręczonego zobowiązania.
 • Ewentualne koszty protestu w razie braku spłaty przez dłużnika - opłata notarialna.
 • Odsetki kapitałowe / odsetki za opóźnienie w płatności weksla.
 • Koszty sądowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem roszczeń od poręczyciela.

Łączne koszty mogą więc okazać się sporym obciążeniem. W skrajnym przypadku poręczyciel musi liczyć się nie tylko z koniecznością spłaty cudzego długu, ale też dodatkowymi opłatami rzędu kilkunastu procent kwoty wekslowej.

Wnioski

Rozważając poręczenie na wekslu, należy mieć pełną świadomość nie tylko potencjalnych zobowiązań finansowych, ale również konieczności poniesienia opłat dodatkowych. Sumując wszystkie składowe, koszt poręczenia może okazać się bardzo wysoki. Lepiej więc dobrze ocenić ryzyko i skrupulatnie sprawdzić wiarygodność dłużnika przed podjęciem decyzji.

Jakie prawa ma poręczyciel wekslowy?

Poręczyciel wekslowy ma prawo do:

 1. Dostępu do informacji o sytuacji finansowej dłużnika oraz stanie spłaty zobowiązania wekslowego.
 2. Wypowiedzenia poręczenia w razie istotnego pogorszenia się sytuacji majątkowej dłużnika.
 3. Podejmowania czynności zabezpieczających, zmierzających do spłaty długu przez dłużnika.
 4. Żądania zwrotu od dłużnika wszystkich kosztów związanych z zapłatą sumy wekslowej w miejsce dłużnika (zwrotu regresowego).
 5. Wystąpienia do sądu z powództwem przeciwko współporęczającym, celem dochodzenia zwrotu poniesionych kosztów w częściach równych.

Poręczyciel ma zatem określone możliwości zabezpieczania swojej pozycji i minimalizowania ryzyka finansowego z tytułu poręczonego zobowiązania wekslowego. Powinien z nich korzystać zwłaszcza w razie pojawienia się zagrożeń co do terminowej spłaty długu przez głównego dłużnika.

Udzielając poręczenia wekslowego, należy dążyć do podpisania umowy, która z jednej strony zabezpiecza interesy wierzyciela, a z drugiej gwarantuje poręczycielowi maksymalną ochronę przed ryzykiem finansowym.

Podsumowanie

Poręczenie na wekslu to poważne zobowiązanie finansowe, niosące za sobą ryzyko konieczności spłaty cudzego długu. Warto więc dogłębnie przeanalizować sytuację, zanim podejmie się decyzję o złożeniu podpisu. Przede wszystkim należy sprawdzić wiarygodność i zdolność kredytową dłużnika, aby ocenić prawdopodobieństwo problemów ze spłatą zadłużenia.

Skutki niedotrzymania warunków weksla z poręczeniem wekslowym bywają dotkliwe. W grę wchodzi nie tylko konieczność spłaty kapitału za kogoś, ale też odsetek, kosztów windykacji, a nawet utrata majątku. Dlatego warto zabezpieczyć swoją pozycję, np. poprzez ograniczenie kwoty i okresu poręczenia, monitoring spłat czy ubezpieczenie ryzyka finansowego.

Zanim podejmie się decyzję o potwierdzeniu weksla i złożeniu podpisu jako poręczyciel, koniecznie trzeba zapoznać się ze wszelkimi konsekwencjami prawnymi i finansowymi tego kroku. Poręczenie wekslowe to umowa na poważnych warunkach, dlatego świadoma zgoda i odpowiednie zabezpieczenie własnych interesów są kluczowe.

Biorąc pod uwagę potencjalne ryzyko, poręczenie zapłaty sumy wekslowej warto traktować jako ostateczność. O wiele lepszym rozwiązaniem jest udzielenie innego rodzaju zabezpieczenia, np. hipoteki lub zastawu pod warunkiem spłaty zobowiązania przez dłużnika.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak rozwijać startupy blockchainowe: Porady dla przedsiębiorców
 2. Dług publiczny USA: Konsekwencje dla światowej gospodarki
 3. Czy warto się spotkać z ekspertem kredytowym?
 4. Przedawnienie długów spadkowych - Zasady i terminy
 5. Kredyt hipoteczny rata malejąca - kalkulator online, oblicz ratę
Autor Ewelina Włodarczyk
Ewelina Włodarczyk

Finanse to obszar, który wpływa na nasze życie każdego dnia, dlatego chcę pomóc Wam w zrozumieniu go lepiej. Na tym blogu znajdziecie artykuły, porady oraz praktyczne wskazówki dotyczące oszczędzania, inwestowania i zarządzania budżetem. 

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Kredyt subprime - skąd się wziął?
KredytyKredyt subprime - skąd się wziął?

Kredyt subprime, choć często postrzegany przez pryzmat jego roli w globalnym kryzysie finansowym w 2008 roku, ma znacznie bardziej złożoną i wielowymiarową historię. Jest to rodzaj finansowania, który od lat 90. XX wieku odgrywa kluczową rolę na rynku kredytowym, umożliwiając dostęp do środków finansowych osobom, które ze względu na swoją historię kredytową lub brak odpowiedniej zdolności kredytowej, nie kwalifikują się do tradycyjnych pożyczek. Mimo że kredyty subprime otworzyły drzwi przed wieloma możliwościami, zarówno dla pożyczkobiorców, jak i dla pożyczkodawców, niosą ze sobą także niebagatelne ryzyko. Skąd się wziął kredyt subprime? Ile kosztuje kredyt subprime? Odpowiadamy!