Bankowość online

Jak waluta chińska wpływa na rynek międzynarodowy? Analiza

Autor Łukasz Baran
Łukasz Baran14.03.202410 min.
Jak waluta chińska wpływa na rynek międzynarodowy? Analiza

Chińska waluta przez lata znajdowała się na marginesie światowego systemu finansowego. Jednak gwałtowny wzrost gospodarczy Chin i coraz większa rola tego państwa w handlu międzynarodowym sprawiły, że juan stał się jedną z najważniejszych walut świata, wywierając znaczący wpływ na globalne rynki. Przyjrzyjmy się bliżej temu zjawisku i przeanalizujmy, w jaki sposób siła nabywcza chińskiej waluty kształtuje współczesną gospodarkę światową.

Kluczowe wnioski:

 • Rosną globalne wpływy chińskiego juana, który staje się coraz bardziej akceptowalnym środkiem płatniczym. Ułatwia to prowadzenie interesów z firmami chińskimi.
 • Kursy walut takich jak dolar, euro czy jen są uzależnione od wahań wartości juana. Decyzje Banku Ludowego Chin wpływają na rynki walutowe na całym świecie.
 • Chiny dążą do umiędzynarodowienia swojej waluty, co może doprowadzić do detronizacji dolara jako głównej waluty rezerwowej świata.
 • Polityka walutowa Pekinu ma wpływ na globalną konkurencyjność eksportu i importu. Niedoszacowanie juana jest krytykowane przez partnerów handlowych Chin.
 • Zwiększanie udziału juana w rozliczeniach międzynarodowych stanowi wyzwanie dla dominacji dolara amerykańskiego w handlu światowym.

Wpływ chińskiej waluty na globalną gospodarkę

Od czasu przeprowadzenia reform rynkowych w Chinach w latach 70. XX wieku, ten kraj doświadczył bezprecedensowego wzrostu gospodarczego. Dziś Chiny są drugą co do wielkości gospodarką świata, a waluta chińska – juan renminbi (RMB) – ma coraz większy wpływ na rynki międzynarodowe. Siła ekonomiczna Państwa Środka wynika z ogromnych rezerw walutowych, nadwyżki w handlu zagranicznym oraz rosnącego udziału Chin w globalnych łańcuchach dostaw.

Rosnąca rola chińskiej waluty sprawia, że wszelkie zmiany w jej wartości mają bezpośrednie przełożenie na kondycję firm z całego świata prowadzących interesy z Chinami. Aprecjacja RMB czyni import towarów do Chin droższym, natomiast jego deprecjacja sprzyja zwiększeniu konkurencyjności chińskiego eksportu na rynkach zagranicznych. Duże wahania kursu juana sieją zatem niepewność wśród zagranicznych inwestorów i przedsiębiorstw ściśle powiązanych z gospodarką Chin.

Należy pamiętać, że Chiny wciąż utrzymują system kursów walutowych oparty na rynkowym kursie odniesienia, ustalonym przez Ludowy Bank Chin. Oznacza to, że decyzje władz monetarnych Państwa Środka w dużej mierze determinują globalne przepływy kapitałowe oraz trendy walutowe na całym świecie. W tym kontekście należy spojrzeć na relacje pomiędzy walutą chińską a innymi kluczowymi walutami światowymi.

Pozycja juana na arenie międzynarodowej

Wraz ze wzrostem znaczenia Chin na globalnej scenie gospodarczej, rosną także oczekiwania wobec umiędzynarodowienia i swobodnej wymienialności RMB. Choć dolar amerykański pozostaje niekwestionowaną walutą rezerwową świata, w ostatnich latach chińska waluta zaczęła odgrywać coraz większą rolę w rozliczeniach handlowych oraz transakcjach finansowych pomiędzy Chinami a ich zagranicznymi partnerami.

Na przestrzeni ostatniej dekady Pekin podjął szereg inicjatyw mających na celu zwiększenie międzynarodowej roli RMB. W 2016 roku juan został włączony do koszyka walut rezerwowych SDR Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Ma to duże znaczenie symboliczne i stanowi ważny krok na drodze do większej akceptacji waluty chińskiej poza granicami kraju.

Relacje chińskiego juana do walut światowych

Wraz z rosnącym znaczeniem chińskiej waluty, jej relacje z innymi głównymi walutami światowymi, jak dolar amerykański, euro czy jen japoński, stały się przedmiotem wnikliwej analizy ekonomistów i uczestników rynków finansowych. Chiny są bowiem kluczowym partnerem handlowym dla większości państw na świecie, co oznacza, że wahania wartości juana mają bezpośrednie przełożenie na bilanse płatnicze ich gospodarek.

W ostatnich latach Pekin stopniowo luzował kontrolę nad kursem RMB, zwiększając oparcie juana na mechanizmach rynkowych. Jednocześnie władze chińskie starają się utrzymywać określony poziom stabilności swojej waluty, aby zapewnić przewidywalne warunki dla rodzimych eksporterów i importerów. Ta polityka wielokrotnie budziła kontrowersje na arenie międzynarodowej, gdyż niektórzy partnerzy handlowi oskarżali Chiny o celowe zaniżanie kursu juana w celu poprawy konkurencyjności swojego eksportu.

Ostatecznie siła nabywcza RMB będzie miała kluczowy wpływ na przyszłość globalnej równowagi sił gospodarczych. Analitycy są zgodni, że dalsze umacnianie się chińskiej waluty będzie odgrywać kluczową rolę w przebudowie światowego systemu finansowego w nadchodzących dekadach.

Nie ulega wątpliwości, że wzmocnienie pozycji międzynarodowej juana jest strategicznym celem Pekinu. W dłuższej perspektywie może to doprowadzić do osłabienia dominacji dolara amerykańskiego i utworzenia swoistego systemu płatności wielowalutowego. Już dziś juan odgrywa znaczącą rolę w dwustronnym handlu pomiędzy Chinami a wieloma krajami Azji, Afryki czy Ameryki Łacińskiej.

Konsekwencje dla rynków walutowych

Przyszły wpływ chińskiej waluty na rynki finansowe będzie zależał od tego, na ile władze Chin będą gotowe na dalsze liberalizowanie przepływów kapitałowych oraz zwiększanie kursu rynkowego RMB. Każda decyzja Banku Ludowego Chin dotycząca kursu walutowego juana ma bowiem ogromne przełożenie na ceny towarów, przepływy inwestycyjne, a także notowania innych głównych walut na świecie.

Aprecjacja RMB względem dolara i euro stanowi zagrożenie dla eksporterów z Europy i USA, których towary będą droższe dla chińskich klientów. Z kolei umocnienie się juana w porównaniu do walut takich jak jen, won południowokoreański czy bat tajski, uderzy w konkurencyjność eksporterów z regionu Azji. Dlatego na arenie międzynarodowej narastają dyskusje o potrzebie zreformowania globalnego systemu walutowego, aby w większym stopniu odzwierciedlał wyzwania związane z rosnącą siłą gospodarki Chin.

Waluta Kurs w stosunku do RMB
Dolar amerykański (USD) 6.78
Euro (EUR) 7.82
Jen japoński (JPY) 0.054
Won południowokoreański (KRW) 0.0053

Powyższa tabela prezentuje bieżące kursy wybranych walut w relacji do waluty chińskiej. Jak widać, umocnienie się juana, wyrażone spadkiem tych kursów, będzie miało różne konsekwencje dla amerykańskich, europejskich i azjatyckich eksporterów rywalizujących na rynku chińskim.

Czytaj więcej: Santander placówki Warszawa - oddziały Santander Warszawa

Rola chińskiej waluty w handlu międzynarodowym

Rosnąca pozycja juana na rynkach światowych wynika przede wszystkim z ekspansji handlu zagranicznego Chin oraz zaangażowania firm z Państwa Środka w globalne łańcuchy dostaw. Dziś Chiny są największym eksporterem towarów na świecie oraz kluczowym importerem surowców i podzespołów dla swojego gwałtownie rozwijającego się sektora przemysłowego.

 • Według danych Banku Rozrachunków Międzynarodowych, w 2022 roku chińska waluta była wykorzystywana w 2,7% globalnych płatności, plasując się na 6. miejscu na świecie.
 • Dla porównania, w 2012 roku udział RMB w światowych rozliczeniach handlowych wynosił zaledwie 0,6%.

Ta dynamika obrazuje rosnącą akceptację waluty chińskiej przez globalne firmy w transakcjach handlowych, co zwiększa jej płynność i możliwości wykorzystania również w innych sektorach rynków finansowych. Jednocześnie firmy muszą mierzyć się z ryzykiem walutowym związanym z wahaniami kursu RMB, co znajduje przełożenie na ich wyniki finansowe i prognozy.

Inicjatywy międzynarodowe wzmacniające pozycję juana

Chiny aktywnie promują zwiększenie międzynarodowego wykorzystania swojej waluty poprzez różne inicjatywy, które mają na celu zmniejszenie zależności od dolara amerykańskiego. Jedną z najbardziej znaczących jest Nowy Jedwabny Szlak (Belt and Road Initiative), gigantyczna strategia inwestycyjna skoncentrowana na rozwijaniu infrastruktury i handlu pomiędzy Chinami, Europą i Bliskim Wschodem.

Wiele projektów realizowanych w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku jest finansowanych w RMB, a kontrakty rozliczane w chińskiej walucie. W ten sposób Pekin stopniowo zwiększa rolę juana jako regionalnej waluty płatniczej, torując mu drogę do większego wykorzystania na poziomie globalnym.

Polityka monetarna Chin a kursy walutowe

Wydawać by się mogło, że ze względu na rozmiary swojej gospodarki i bilans handlowy, Chiny powinny już dawno uwolnić kurs swojej waluty, co wzmocniłoby jej pozycję międzynarodową. Tymczasem Pekin przez lata prowadził politykę niedopuszczania do znacznej aprecjacji RMB w obawie przed skutkami zwyżki juana dla konkurencyjności eksportu i wzrostu gospodarczego kraju.

 • W latach 1994-2005 Ludowy Bank Chin utrzymywał sztywny kurs RMB wobec USD na poziomie około 8,28.
 • Od 2005 roku juan jest notowany w systemie kontrolowanego kursu wahającego się (managed floating exchange rate), przy znacznych interwencjach banku centralnego.

Niektórzy obserwatorzy uważają, że niedowartościowanie juana w ostatnich dekadach stanowiło formę ukrytego subsydiowania chińskiego eksportu i przyczyniło się do wzrostu globalnych nierównowag handlowych. Zwłaszcza Stany Zjednoczone wielokrotnie krytykowały Pekin za politykę walutową, oskarżając Chiny o manipulowanie kursem waluty.

Strategiczne znaczenie kursu RMB

Dziś kurs chińskiej waluty jest uważany za jeden z kluczowych czynników wpływających na ceny towarów, przepływy handlowe i inwestycje na całym świecie. Polityka gospodarcza Chin, w tym decyzje Banku Ludowego w sprawie poziomu kursu RMB, pozostaje zatem obszarem wnikliwej analizy i spekulacji ze strony rynków międzynarodowych.

Stopniowa aprecjacja juana w ostatnich latach była postrzegana jako sygnał wyrażający gotowość Pekinu na zwiększenie roli rynkowej swojej waluty. Czy jednak odniesie to pożądane skutki w postaci wzrostu znaczenia RMB jako waluty rezerwowej uzależnione będzie od kilku czynników – tempa otwierania chińskiej gospodarki na przepływy kapitału, liberalizacji mechanizmów kursowych oraz wiarygodności polityki Banku Ludowego Chin.

Chińska waluta jako potencjalna waluta rezerwowa

Zgodnie z klasyczną definicją, waluta rezerwowa to waluta akceptowana do międzynarodowych rozliczeń, masowo gromadzona jako aktywo rezerwowe przez banki centralne oraz wykorzystywana jako waluta inwestycyjna na rynkach światowych. Przez dekady globalną walutą rezerwową pozostawał dolar amerykański, jednak rosnąca potęga gospodarki Chin wzbudziła dyskusje o przyszłym znaczeniu juana i potrzebie stworzenia systemu walut rezerwowych.

Pełne umiędzynarodowienie chińskiej waluty i uczynienie z niej jednej z głównych walut rezerwowych na świecie byłoby z pewnością poważnym wyzwaniem dla dominacji dolara amerykańskiego. Wiązałoby się z szeregiem kroków, takich jak pełna wymienialność RMB, zwiększenie roli juana w transakcjach na rynkach obligacji i instrumentów pochodnych czy liberalizacja przepływów kapitałowych do i z Chin.

Mimo że droga do tego celu wydaje się długa, wielu ekonomistów i polityków na świecie nie ma wątpliwości, że zwiększenie międzynarodowej roli juana jest kwestią czasu. Pytanie pozostaje, jak bardzo Chiny będą gotowe otworzyć się na przepływy kapitałowe i pełną rynkowość RMB, rezygnując z części kontroli nad swoją gospodarką.

Kraj Udział w światowych rezerwach walutowych (%)
USA (dolar amerykański) 59
Strefa euro (euro) 20
Japonia (jen) 6
Chiny (juan renminbi) 3

Powyższa tabela ilustruje obecną pozycję głównych walut na światowym rynku rezerw walutowych banków centralnych. Widać wyraźną dominację dolara amerykańskiego, ale także rosnący udział juana wraz z ekspansją ekonomiczną Chin.

Nie ulega wątpliwości, że waluta chińska będzie odgrywać coraz większą rolę w światowej gospodarce. Wzrost znaczenia juana jest po prostu naturalną konsekwencją rosnących wpływów gospodarczych i politycznych Chin na świecie. Jednak aby RMB mogła awansować do grona głównych walut rezerwowych, konieczne będzie spełnienie kilku kluczowych warunków.

Po pierwsze, władze w Pekinie będą musiały w pełni zliberalizować krajowy system finansowy i znieść większość kontroli przepływów kapitałowych. Tylko w ten sposób juan stanie się w pełni wymienialną i atrakcyjną walutą dla zagranicznych inwestorów. Po drugie, konieczne będzie zwiększenie głębokości i płynności rynków chińskich aktywów finansowych, takich jak obligacje skarbowe czy akcje. Umożliwi to globalne inwestowanie w RMB na szeroką skalę.

Ostatnim, acz newralgicznym warunkiem, będzie wola polityczna samych władz Chin. Utrata części kontroli nad własną walutą oznacza bowiem mniejszy wpływ na tempo rozwoju gospodarczego i inne kluczowe wskaźniki makroekonomiczne. Zważywszy jednak na ogromny potencjał wzrostu, jaki płynie z pełnej integracji finansowej z resztą świata, możemy oczekiwać, że w średnim lub dłuższym okresie Chiny podążą ścieżką umiędzynarodowienia juana.

Pełna akceptacja chińskiej waluty jako globalnej waluty rezerwowej byłaby nie tylko symbolicznym zwieńczeniem awansu Państwa Środka na pozycję światowej potęgi gospodarczej. Mogłaby także przyczynić się do stworzenia bardziej zrównoważonego systemu walutowego, zmniejszając uzależnienie od dolara i zwiększając stabilność rynków finansowych. W rezultacie, to właśnie perspektywy rozwoju RMB na arenie międzynarodowej będą z pewnością jednym z najbardziej palących tematów dyskusji ekonomistów w nadchodzących latach.

Podsumowanie

Jak pokazaliśmy, chińska waluta odgrywa coraz większą rolę na arenie międzynarodowej. Jej wpływ na globalną gospodarkę stale rośnie, a relacje z kluczowymi walutami światowymi, jak dolar czy euro, są obserwowane z uwagą przez uczestników rynku. Nie można również pominąć rosnącego znaczenia waluty chińskiej w handlu i rozliczeniach transgranicznych.

Mimo wyzwań związanych z polityką kursową Chin, na horyzoncie rysuje się perspektywa przekształcenia juana w pełnoprawną walutę rezerwową. Jej przyszła pozycja będzie zależeć od otwarcia chińskiego sektora finansowego i liberalizacji przepływów kapitałowych. Niezależnie od tego, już dziś możemy obserwować proces stopniowego umiędzynarodowienia chińskiej waluty.

Najczęstsze pytania

Wzrost globalnej roli juana wynika przede wszystkim z rosnącej siły gospodarczej Chin, ich ekspansji w handlu zagranicznym oraz coraz większego zaangażowania firm chińskich w światowe łańcuchy dostaw. Wymiana gospodarcza z Państwem Środka wymaga więc używania chińskiej waluty w rozliczeniach.

Kurs juana nie jest w pełni zdeterminowany przez mechanizmy rynkowe. Ludowy Bank Chin wciąż stosuje system kursów odniesienia i kontrolowanych wahań, tak aby zapewnić odpowiedni poziom konkurencyjności chińskiego eksportu. Czynniki polityczne mają zatem duży wpływ na notowania RMB.

Pełne umiędzynarodowienie chińskiej waluty i uczynienie z niej jednej z głównych walut rezerwowych świata wymagałoby liberalizacji chińskiego sektora finansowego i otwarcia na swobodne przepływy kapitałowe. Mimo że Chiny dążą do tego celu, proces ten zajmie zapewne lata.

Szersze wykorzystanie juana w rozliczeniach międzynarodowych i inwestycjach zmniejszyłoby globalne uzależnienie od dolara amerykańskiego. Mogłoby to zwiększyć stabilność rynków finansowych oraz bardziej zrównoważyć światowy system walutowy, w którym obecnie dominuje jedna waluta rezerwowa.

Niektórzy partnerzy handlowi Chin, szczególnie USA, oskarżali Pekin o celowe zaniżanie kursu juana w celu pobudzenia eksportu. Niedowartościowanie RMB zwiększało bowiem konkurencyjność chińskich towarów na zagranicznych rynkach, przyczyniając się do nierównowag handlowych.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Dług publiczny USA: Konsekwencje dla światowej gospodarki
 2. Czy warto się spotkać z ekspertem kredytowym?
 3. Przedawnienie długów spadkowych - Zasady i terminy
 4. Kredyt hipoteczny rata malejąca - kalkulator online, oblicz ratę
 5. Jak wypełnić pole identyfikacja zobowiązania PIT-4 i PCC-3? Poradnik 2023
Autor Łukasz Baran
Łukasz Baran

Finanse to temat, który jest ważny dla każdego z nas, a ja chcę pomóc Wam w lepszym ich zrozumieniu i zarządzaniu. Tutaj znajdziecie analizy rynków finansowych, porady dotyczące inwestycji oraz praktyczne wskazówki dotyczące budowania stabilności finansowej.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły