Edukacja finansowa

Dochód bezwarunkowy: Utopia czy przyszłość? Analiza

Autor Łukasz Baran
Łukasz Baran14.03.20246 min.
Dochód bezwarunkowy: Utopia czy przyszłość? Analiza

Dochód bezwarunkowy to idea przyznania każdemu obywatelowi regularnych świadczeń pieniężnych od państwa, niezależnie od jego sytuacji materialnej czy zatrudnienia. Koncepcja ta budzi wiele kontrowersji i pytań - czy to utopia niedająca się zrealizować, czy może przyszłość systemów socjalnych? W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu, analizując zarówno argumenty zwolenników, jak i przeciwników dochodu bezwarunkowego.

Kluczowe wnioski:

 • Dochód bezwarunkowy mógłby zmniejszyć ubóstwo i nierówności społeczne, ale jego wdrożenie wiązałoby się z ogromnymi kosztami dla budżetu państwa.
 • Krytyka wobec dochodu bezwarunkowego obejmuje zarzuty o zniechęcanie do pracy i inwestowania w rozwój zawodowy.
 • Eksperymentalne programy dochodu bezwarunkowego wprowadzano już w niektórych krajach, dając mieszane rezultaty.
 • W Polsce dyskusja nad dochodem bezwarunkowym jest obecna, ale brak jest poważnych przesłanek do jego wdrożenia w najbliższej przyszłości.
 • Alternatywą dla dochodu bezwarunkowego mogłyby być inne reformy systemu zabezpieczeń społecznych, jak negatywny podatek dochodowy.

Dochód bezwarunkowy: historia i definicja tego konceptu

Idea dochodu bezwarunkowego (UBI) ma długą historię sięgającą XVI wieku, kiedy to pierwsze propozycje powszechnego świadczenia pieniężnego zostały zaproponowane przez myślicieli takich jak Tomasz Morus czy Juan Luis Vives. Jednak dopiero w XX wieku koncepcja UBI nabrała realnych kształtów.

W 1962 r. Milton Friedman przedstawił koncepcję negatywnego podatku dochodowego, która stała się inspiracją dla późniejszych propozycji dochodu podstawowego. W 1967 r. po raz pierwszy wprowadzono nawet eksperymentalny program UBI w mieście Winnipeg w Kanadzie.

Co to jest dochód bezwarunkowy?

Dochód bezwarunkowy to regularne świadczenie pieniężne wypłacane przez państwo wszystkim obywatelom bez jakichkolwiek kryteriów dochodowych. Ma na celu zapewnienie każdej osobie środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. UBI jest niezależny od sytuacji zawodowej, płci, stanu cywilnego czy wieku.

Głównymi założeniami dochodu bezwarunkowego są:

 • Uniwersalność - przysługuje każdemu obywatelowi bez względu na sytuację życiową.
 • Bezwarunkowość - wypłacany niezależnie od zarobków czy majątku.
 • Regularność - wypłacany w stałych odstępach czasu, np. co miesiąc.

Dochód bezwarunkowy: wady i korzyści tego rozwiązania

Idea dochodu bezwarunkowego budzi wiele kontrowersji i sporów. Zarówno jego zwolennicy, jak i przeciwnicy mają liczne argumenty natury ekonomicznej, społecznej i etycznej.

Korzyści

Główne potencjalne korzyści płynące z wdrożenia dochodu bezwarunkowego to:

 • Zmniejszenie ubóstwa i nierówności dochodowych.
 • Większa swoboda wyboru ścieżki zawodowej, rozwój przedsiębiorczości.
 • Wzmocnienie pozycji negocjacyjnej pracowników wobec pracodawców.
 • Uproszenie i ujednolicenie systemu świadczeń społecznych.

Wady

Krytycy UBI wskazują natomiast na szereg jego potencjalnych wad:

 • Ogromne koszty dla finansów publicznych.
 • Zniechęcanie do pracy i aktywności zawodowej.
 • Brak motywacji do awansu, rozwoju i inwestowania w karierę.
 • Niesprawiedliwe traktowanie pracujących i niepracujących.
Korzyści Wady
Zmniejszenie ubóstwa i nierówności Wysokie koszty
Większa swoboda wyboru kariery Zniechęcanie do pracy
Wzmocnienie pozycji pracowników Brak motywacji do rozwoju
Uproszczenie systemu świadczeń Niesprawiedliwość wobec pracujących

Jak pokazuje powyższa tabela, wdrożenie dochodu bezwarunkowego niesie ze sobą zarówno wiele potencjalnych korzyści, jak i znaczących zagrożeń. Emocje wokół tej koncepcji wciąż pozostają więc gorące.

Czytaj więcej: Kredyty dla umów zleceń - definicje, rodzaje, zasady i możliwości

Przykłady wdrożeń dochodu bezwarunkowego na świecie

Choć pełne wdrożenie dochodu bezwarunkowego dla całej populacji na poziomie krajowym jest jak dotąd jedynie teoretycznym konstruktem, to w kilku miejscach na świecie prowadzono lub prowadzi się bardziej ograniczone eksperymenty i pilotaże.

Dochód bezwarunkowy pozostaje jak dotąd głównie ideą, ale nieliczne projekty pilotażowe pozwalają przetestować jego założenia w praktyce.

Oto kilka przykładów takich eksperymentów z dochodem bezwarunkowym:

 • Dauphin, Kanada (1974–1979) - badanie prowadzone na grupie ok. 1000 rodzin. Wykazało m.in. wzrost zatrudnienia wśród kobiet i niewielki spadek aktywności zawodowej wśród mężczyzn.
 • Ontario, Kanada (2017–2019) - projekt zakładał wypłacanie 16 600 osobom z niskimi dochodami świadczenia w wysokości do 17 tys. dolarów kanadyjskich rocznie. Przerwano go jednak z powodów politycznych.
 • Kenia, kolejne fale - w 2011 r. program objął 6000 mieszkańców wioski Siaya. Obecnie organizacja GiveDirectly kontynuuje eksperyment na terenie Kenii.

Ponadto od 2017 r. w Finlandii prowadzono dwuletni projekt dochodu podstawowego dla 2000 bezrobotnych w wieku 25-58 lat. Uczestniczyli oni w eksperymencie z gwarantowanym dochodem 560 euro miesięcznie.

Dochód bezwarunkowy w Polsce: szanse i zagrożenia

Zdjęcie Dochód bezwarunkowy: Utopia czy przyszłość? Analiza

W Polsce kwestia dochodu bezwarunkowego pojawia się w debacie publicznej od kilku lat, jednak na razie bez poważnych przesłanek wskazujących na możliwość wprowadzenia go w najbliższej przyszłości.

Wśród argumentów przemawiających za wdrożeniem UBI w naszym kraju można wskazać:

 • Dążenie do zmniejszania ubóstwa i nierówności społecznych.
 • Rosnące bezrobocie technologiczne w efekcie automatyzacji i cyfryzacji.
 • Uproszczenie i racjonalizacja systemu świadczeń społecznych.

Z drugiej strony, przeciwnicy dochodu bezwarunkowego w Polsce wskazują głównie na:

 • Horrendalne koszty wprowadzenia takiego systemu.
 • Potencjalne skutki w postaci ograniczenia aktywności zawodowej Polaków.
 • Obawę przed rozrzutnością i niewłaściwym wydatkowaniem pieniędzy przez obywateli.

Debata nad UBI w Polsce

Pomysł wprowadzenia dochodu bezwarunkowego popierają w Polsce głównie partie lewicowe (Razem, części Lewicy i Nowej Lewicy) oraz niektórzy ekonomiści i eksperci. Raczej krytyczne stanowiska zajmują natomiast środowiska prawicowe, konserwatywne i liberalne.

Na razie nie ma jednak przesłanek, by w najbliższej przyszłości można było spodziewać się wdrożenia tego rewolucyjnego rozwiązania w naszym kraju. Perspektywa ta wydaje się odległa i mało realna z powodu zarówno wysokich kosztów, jak i przewidywanych trudności we wdrożeniu.

Alternatywy dla dochodu bezwarunkowego: propozycje reform

Biorąc pod uwagę obawy związane z wprowadzeniem pełnego dochodu bezwarunkowego, warto rozważyć również inne, bardziej ograniczone reformy systemów świadczeń społecznych. Mogłyby one stanowić alternatywę lub krok przejściowy przed ewentualnym wdrożeniem UBI.

Do potencjalnych alternatyw dla dochodu bezwarunkowego zaliczają się m.in.:

 • Negatywny podatek dochodowy - świadczenie dla gospodarstw domowych o niskich dochodach.
 • Dochód podstawowy tylko dla określonych grup (dzieci, emeryci, bezrobotni).
 • Dochód częściowy - uzupełniający zarobki do pewnego poziomu.
 • Dochód czasowy - przez określony czas po zdarzeniu losowym (utrata pracy, rozwód, etc).

Reformy takie mogłyby potencjalnie zmniejszyć część wad przypisywanych dochodowi bezwarunkowemu, jak wysokie koszty, zniechęcanie do pracy czy nadużycia. Byłyby jednak również mniej skuteczne w realizacji założeń UBI.

Dochód bezwarunkowy w przyszłości: utopia czy konieczność?

Podsumowując, dochód bezwarunkowy to śmiała, ale bardzo kontrowersyjna idea. Choć jego pełne wdrożenie wydaje się dziś utopią, przynajmniej w krajach wysokorozwiniętych, niektórzy eksperci uważają, że może on okazać się koniecznością w przyszłości.

Głównymi bodźcami, które mogłyby przyczynić się do wprowadzenia UBI w dłuższej perspektywie są:

 • Narastające bezrobocie technologiczne i automatyzacja pracy.
 • Rozwój sztucznej inteligencji i robotyzacji uszczuplającej miejsca pracy.
 • Rosnące dysproporcje dochodowe i problemy nierówności społecznych.

Z drugiej strony, nie brakuje również głosów mówiących, że dochód bezwarunkowy nigdy nie będzie mógł zostać efektywnie wprowadzony lub będzie prowadzić do zgubnych społecznie i ekonomicznie skutków.

Ostatecznie, przyszłość tej idei zależeć będzie od bardzo wielu czynników - rozwoju technologicznego, postaw społecznych, decyzji politycznych, a przede wszystkim od możliwości sfinansowania i sprawnego wdrożenia tak rewolucyjnego systemu.

Podsumowanie

Koncepcja dochodu bezwarunkowego wzbudza żywe dyskusje i sprzeczne opinie. Z jednej strony mógłby on zredukować ubóstwo i nierówności, dając ludziom większą swobodę wyboru ścieżki zawodowej. Z drugiej jednak strony pociąga to za sobą ogromne koszty i ryzyko zaniechania aktywności zawodowej przez obywateli.

Choć nieliczne eksperymenty z dochodem bezwarunkowym miały miejsce na świecie, pełne jego wdrożenie na poziomie krajowym pozostaje jak dotąd wyłącznie teorią. Wprowadzenie tak rewolucyjnego systemu może okazać się zbyt trudne lub wręcz niemożliwe do zrealizowania w praktyce.

Najczęstsze pytania

Dochód bezwarunkowy (UBI) to regularne świadczenie pieniężne wypłacane przez państwo wszystkim obywatelom bez żadnych kryteriów dochodowych lub zatrudnienia. Ma on zapewnić każdej osobie środki na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych.

Zwolennicy UBI uważają, że przyczyniłby się on do zmniejszenia ubóstwa i nierówności społecznych, dałby ludziom większą swobodę wyboru kariery zawodowej oraz wzmocnił pozycję pracowników w negocjacjach z pracodawcami. Pozwoliłby też uprościć system świadczeń społecznych.

Przeciwnicy UBI wskazują przede wszystkim na ogromne koszty jego wprowadzenia, a także ryzyko zaniechania aktywności zawodowej przez część obywateli oraz ograniczenie motywacji do rozwoju i inwestowania w karierę. Pojawiają się też wątpliwości natury etycznej.

Na pełną skalę dochód bezwarunkowy nie został jeszcze nigdzie wprowadzony. Prowadzono jednak eksperymentalne programy pilotażowe, m.in. w Kanadzie, Finlandii, Kenii i innych miejscach. Miały one jednak bardzo ograniczony zakres.

W Polsce pomysł dochodu bezwarunkowego jest obecny w debacie publicznej, jednak na razie nie ma przesłanek wskazujących na możliwość jego wdrożenia w najbliższej przyszłości. Główną przeszkodą są ogromne koszty i obawy przed skutkami tej reformy.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Synonimy efektywności biznesowej: Klucz do sukcesu?
 2. Czy warto się spotkać z ekspertem kredytowym?
 3. Przedawnienie długów spadkowych - Zasady i terminy
 4. Kredyt hipoteczny rata malejąca - kalkulator online, oblicz ratę
 5. Jak wypełnić pole identyfikacja zobowiązania PIT-4 i PCC-3? Poradnik 2023
Autor Łukasz Baran
Łukasz Baran

Finanse to temat, który jest ważny dla każdego z nas, a ja chcę pomóc Wam w lepszym ich zrozumieniu i zarządzaniu. Tutaj znajdziecie analizy rynków finansowych, porady dotyczące inwestycji oraz praktyczne wskazówki dotyczące budowania stabilności finansowej.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły