Edukacja finansowa

Definicja i historia kolonializmu: Czy to nasz dziedzictwo?

Autor Patryk Błaszczyk
Patryk Błaszczyk14.03.20249 min.
Definicja i historia kolonializmu: Czy to nasz dziedzictwo?

Spis treści

Kolonializm to bardzo złożony i wielowymiarowy proces, który miał ogromny wpływ na losy świata. Przez wieki państwa europejskie używały siły, by okupować obce ziemie, grabić zasoby i eksploatować ludność. Choć kolonializm oficjalnie się skończył, wiele jego negatywnych skutków trwa do dziś. Dlatego ważne jest, abyśmy go dobrze zrozumieli i wyciągnęli właściwe wnioski z tej bolesnej historii ludzkości.

Kluczowe wnioski:
 • Kolonializm prowadził do bezprawnej okupacji obcych ziem i zniewolenia lokalnych mieszkańców.
 • Za kolonialnymi podbojami szła grabież zasobów naturalnych i niszczenie rodzimych kultur.
 • Kolonializm oparty był na poczuciu wyższości ras i narodów europejskich.
 • Skutki kolonialne trwają do dziś w postaci konfliktów, nierówności i zacofania niektórych regionów.
 • Poznanie prawdy o kolonializmie jest ważne dla przeciwdziałania dyskryminacji i budowy sprawiedliwszego świata.

Kolonializm: Proces okupacji i zawłaszczania obcych ziem

Kolonializm to zjawisko, które przez wieki kształtowało losy całych narodów i kontynentów. W jego ramach potężne państwa europejskie zajmowały siłą obce terytoria, podporządkowując sobie ich mieszkańców. Choć kolonializm oficjalnie się skończył, jego skutki wciąż są odczuwalne w wielu regionach świata.

Proces kolonialnej ekspansji trwał od XV do XX wieku. Państwa takie jak Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Portugalia i inne wysyłały swoje armie, by przejmować kontrolę nad dalekim zamorskimi obszarami. Wykorzystywano przewagę militarną i technologiczną, by podbijać kolejne ziemie w Afryce, Azji i obu Amerykach.

Przyczyny tak agresywnych podbojów były wielorakie. Z jednej strony chodziło o zaspokojenie ambicji terytorialnych oraz poszerzanie stref wpływów. Z drugiej, o dostęp do surowców naturalnych i tanich źródeł siły roboczej, co miało przynieść korzyści ekonomiczne mocarstwa kolonialnym.

Narzucanie obcej władzy i eksploatacja zasobów

Kolonialne zawłaszczanie obcych ziem wiązało się z licznymi nadużyciami i zbrodniami. Miejscowa ludność była brutalnie traktowana, a jej prawa były systematycznie łamane. W okupowanych rejonach wprowadzano obcą kulturę, język i religię. Rodzime tradycje i zwyczaje były tępione lub marginalizowane.

Niewypowiedzianą krzywdą było również rabunkowe wykorzystywanie wszelkich dostępnych bogactw naturalnych. Europejskie mocarstwa bezlitośnie eksploatowały zasoby koloni, pozbawiając lokalne społeczności możliwości rozwoju. Bogactwa naturalne wypływały za ocean, przynosząc korzyści jedynie najeźdźcom.

Kolonializm: Bezprawie na skalę globalną - wykorzystywanie ludzi

Jedna z najmroczniejszych kart kolonializmu to traktowanie rdzennych mieszkańców terenów okupowanych przez Europejczyków. Masowe ludobójstwa, niewolnictwo, przymusowa praca i niewyobrażalne okrucieństwa zdarzały się na porządku dziennym i trwały przez wieki.

Szczególnie tragiczne były losy Indian w obu Amerykach oraz rdzennych Aborygenów w Australii. Szacuje się, że w samej Ameryce Północnej z rąk kolonizatorów zginęło od 80 do nawet 90% populacji rodzimych plemion na skutek wojen, głodu i rozprzestrzeniających się chorób.

Sytuacja nie była lepsza w koloniach afrykańskich. Europejscy najeźdźcy prowadzili na wielką skalę handel niewolnikami, którzy byli uprowadzani i transportowani przez ocean w nieludzkich warunkach. Wielu umierało jeszcze przed dotarciem do celu podróży. Ci, którzy przeżyli, zmuszani byli do niemal darmowej, wycieńczającej pracy.

Na każdym kroku Europejczycy stawili się zbrodniarzami, nie szczędząc krwi pogan; z większym okrucieństwem za nic mając życie ludzi niż życie zwierząt.

Tak opisywał zbrodnie kolonizatorów zatrwożony słowami dokumentalisty Bartolomé de las Casas, naoczny świadek ludobójstwa na Indian w XVI-wiecznej Ameryce Środkowej. Tego typu relacje i dowody zbrodni wołających o pomstę do nieba znajdziemy w całej historii kolonializmu.

Czytaj więcej: Granice Europy: Analiza Rosji, Gruzji i Kazachstanu

Kolonializm: Geneza i przejawy nieludzkiego podejścia

Zastanówmy się teraz, co było fundamentalną przyczyną takiego, a nie innego traktowania rdzennej ludności przez europejskich kolonizatorów? U podstaw tkwiła kwestia postrzegania innych nacji i ras jako gorszych, podrzędnych i zdegradowanych.

Rozbieżność poziomu rozwoju cywilizacyjnego i militarnego między Europą a niektórymi regionami Afryki, Azji czy rdzennej Ameryki doprowadziła do fatalnej w skutkach pogardy i poczucia wyższości. Dał się zauważyć powszechnie panujący w Europie pogląd o cywilizacyjnej misji białych ludzi, którzy jakoby mieli obowiązek "cywilizowania" innych, rzekomo zacofanych nacji.

Takie podejście uprawomocniało moralne i fizyczne zniewolenie innych ludów. Wierzono, że przymusowa praca czy nawet pozbawienie wolności dzikich "pogan" jest działaniem jak najbardziej słusznym. W ten sposób rasistowskie stereotypy i negatywne uprzedzenia tworzyły podstawę kolonialnej eksploatacji i ucisku na masową skalę.

Kolonializm: Nierówność szans a podział globalnych bogactw

Zdjęcie Definicja i historia kolonializmu: Czy to nasz dziedzictwo?

Fundamentalne znaczenie miała też rola kolonializmu w podziale światowych bogactw i zasobów pomiędzy kraje Europy a resztę świata. Przez wieki trwał jednostronny transfer kapitału i dóbr z obszarów podbitych do macierzystych krajów kolonizatorów.

Kraj PKB per capita
Stany Zjednoczone 63 500 $
Wielka Brytania 42 300 $
Francja 40 500 $
Kongo 560 $
Haiti 1280 $

Dane pokazują ogromne dysproporcje w poziomie rozwoju gospodarczego między byłymi metropoliami kolonialnymi a ich dawniej uzależnionymi koloniami. Te pierwsze przez lata intensywnie eksploatowały drugich, czerpią korzyści z ich zasobów naturalnych i taniej siły roboczej.

W rezultacie wytworzył się taki podział ról i przepływ kapitału, że kraje rozwinięte utrzymywały monopol na nowoczesne technologie i innowacje, a ich dawne kolonie zostały zepchnięte do roli dostawców surowców i taniej siły roboczej. Tak więc kolonializm zapoczątkował i utrwalił globalne dysproporcje gospodarcze między Północą a Południem.

 • Skutki ekonomiczne i polityczne tego podziału współcześnie świat musi mierzyć się z:
  • Niestabilnością gospodarczą biednych regionów
  • Eksploatacją zasobów naturalnych z korzyścią dla bogatych
  • Masowymi migracjami ludności w poszukiwaniu pracy

Wzorce podboju i eksploatacji powtarzane po dziś dzień

Co gorsza, opisany model zależności nie jest li tylko piętnem dalekiej już przeszłości kolonialnej. Jego pozostałości i dalsze wcielenia możemy zaobserwować w wielu współczesnych formach uzależniania i wyzysku przez potężniejszych słabszych.

Przejawia się to między innymi w agresywnej polityce koncernów międzynarodowych wobec państw Trzeciego Świata, w żądaniach liberalizacji rynków na własnych warunkach oraz zawłaszczaniu przez globalne korporacje lokalnych zasobów i rynków. Choć oficjalnie już nie istnieją żadne kolonie, ekonomiczne i polityczne mechanizmy przypominające kolonializm wciąż mają miejsce.

Kolonializm: Negatywne skutki ekonomiczne i społeczne

Kolonialne panowanie obcych mocarstw pozostawiło drastyczne ślady w gospodarkach i społeczeństwach współczesnych krajów rozwijających się. Mimo upływu lat od wyzwolenia się zpod okupacji, koszty wielowiekowego wyzysku i grabieży są wciąż ogromne.

Jednym z głównych negatywnych skutków kolonializmu był niemal całkowity rozkład lokalnych struktur gospodarczych w koloniach na rzecz jednostronnej eksploatacji ich zasobów przez Europejczyków. Powodowało to niedorozwój praktycznie wszystkich gałęzi przemysłu poza tymi związanymi z wydobyciem surowców.

Współcześnie państwa takie jak Kongo, Mali, Republika Środkowoafrykańska czy Haiti nie mają niezbędnych fundamentów rozwoju w postaci wydajnego rolnictwa, przemysłu przetwórczego, infrastruktury czy wykwalifikowanej siły roboczej. To wszystko przeszkadza we wprowadzeniu jakichkolwiek głębszych reform zapewniających dostatek własnym mieszkańcom.

Przekleństwo surowcowe i korupcja

Ponadto posiadanie łatwego, choć niewykwalifikowanego dostępu do surowców zrodziło w wielu krajach okresu postkolonialnego bardzo zgubne zjawisko tzw. przekleństwa surowcowego czy też chorobyholenderskiej.

Poprzez łatwy dostęp do wysoko cenionych surowców ropa naftowa, rudy metali, drewno), w krajach rozwijających się nie rozwinęły się inne dziedziny gospodarki, co doprowadziło do jednostronnego rozdęcia niektórych gałęzi przemysłu i zaniedbania pozostałych sfer, np. przemysłu innowacyjnego lub rolnictwa. To z kolei spowalnia rozwój i modernizację, zwiększa nierówności wewnątrz społeczeństw, a nawet rodzi konflikty zbrojne o kontrolę nad lukratywnymi złożami.

Kolonializm: Skutki dla narodów europejskich - wyzbycie człowieczeństwa

Na zakończenie warto przyjrzeć się mniej oczywistym następstwom kolonializmu dla samych narodów kolonizujących. Bo chociaż one odniosły ekonomiczne i terytorialne korzyści z podbojów, była też odwrotna strona medalu.

Procesy niewolnictwa, terroru i grabieży, na których opierała się cała koncepcja kolonialnej okupacji, powodowały z czasem zwyrodnienie i degradację wartości ludzkich również u ciemiężców. Zaślepienie wyższościowym rasizmem i bezkarnością wobec zniewalanych narodów postępowało w proporcji do okrucieństwa, z jakim były one traktowane.

Szerzyła się frustracja i moralny rozkład elit państw kolonialnych. Pogarda dla cudzego życia i człowieczeństwa w oczywisty sposób prowadziła do zatarcia norm etycznych również w ich własnych społeczeństwach. Zbrodnie dokonywane na podbitych narodach stawały się czymś normalnym i powszednim, do czego się przyzwyczajano.

Naród cywilizowany zawsze ponosi olbrzymie straty moralne w zetknięciu z dzikimi rasami.

Tymi słowami brytyjski polityk Charles Dilke już w XIX wieku przestrzegał przed zgubnym wpływem kolonializmu na sumienie i człowieczeństwo samych kolonizatorów. Niestety, ton ostrzeżeń przemilczano, a podejście wyższościowe i rasistowskie utrwalało się, prowadząc do jeszcze cięższych zbrodni w imię "cywilizowania". Tak Zachód powoli tracił cząstkę swojej duszy i człowieczeństwa, wikłając się w kolonialne procedery.

Ostatecznie kolonialne plamy i cierpienia, których źródła znajdziemy w każdym europejskim narodzie, są częścią naszego wspólnego, trudnego dziedzictwa. Im lepiej je rozpoznamy i zrozumiemy, tym bardziej będziemy w stanie zbudować relacje międzyludzkie i międzynarodowe na zasadach szacunku i równości.

Podsumowanie

Zjawisko kolonializmu odcisnęło ogromne piętno na losach całych narodów i kontynentów. Przez wieki europejskie mocarstwa okupowały obce ziemie, rabując ich zasoby i zniewolając miejscową ludność. Choć kolonializm co to wydaje się odległą historią, jego skutki ekonomiczne, społeczne i kulturowe trwają po dziś dzień.

Niesprawiedliwy podział bogactw i globalne nierówności między bogatą Północą a biednym Południem są w dużej mierze dziedzictwem kolonialnej eksploatacji. Dlatego tak ważne jest zrozumienie prawdziwej natury i negatywnych konsekwencji tego zjawiska – zarówno dla dawnych kolonii, jak i samych kolonizatorów.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak rozwijać startupy blockchainowe: Porady dla przedsiębiorców
 2. Dług publiczny Polski: Perspektywy i prognozy finansowe
 3. Czy warto się spotkać z ekspertem kredytowym?
 4. Przedawnienie długów spadkowych - Zasady i terminy
 5. Kredyt hipoteczny rata malejąca - kalkulator online, oblicz ratę
Autor Patryk Błaszczyk
Patryk Błaszczyk

Hej, jestem Patryk i serdecznie witam Was na moim blogu poświęconym tematyce finansowej. Finanse to obszar, który może być skomplikowany, ale moim celem jest uczynienie go bardziej dostępnym i zrozumiałym.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły