Finanse

Co to jest BIK? Dowiedz się, czym jest Biuro Informacji Kredytowej

Autor Łukasz Baran
Łukasz Baran30.12.20239 min.
Co to jest BIK? Dowiedz się, czym jest Biuro Informacji Kredytowej

Co to jest BIK? To skrót od Biura Informacji Kredytowej, czyli instytucji, która gromadzi informacje na temat historii kredytowej Polaków. Każda osoba, która kiedykolwiek wzięła kredyt, pożyczkę lub korzystała z karty kredytowej, ma swój profil w BIK. Biuro zbiera szczegóły na temat zaciąganych i spłacanych zobowiązań finansowych, aby ocenić wiarygodność kredytową klientów. Dzięki temu banki i inne firmy pożyczkowe mogą podjąć decyzję, czy udzielić Tobie kolejnego kredytu i na jakich warunkach.

Kluczowe wnioski:
 • BIK gromadzi historię kredytową Polaków, by oceniać ryzyko udzielania nowych pożyczek
 • Każda osoba korzystająca z kredytów, kart i pożyczek ma swój profil w BIK
 • Dzięki danym z BIK banki decydują, czy i na jakich warunkach udzielić klientowi kredytu
 • W BIK możesz sprawdzić swoją historię kredytową i poprawić ewentualne błędy
 • Informacje w BIK są przechowywane przez kilka lat od spłaty zobowiązania

Co to jest Biuro Informacji Kredytowej - definicja

Co to jest BIK? BIK to skrót od Biura Informacji Kredytowej. Jest to instytucja, która gromadzi i udostępnia informacje na temat historii kredytowej osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych w Polsce.

BIK powstało w 1997 roku z inicjatywy Związku Banków Polskich. Jego celem jest dostarczanie kompleksowych informacji, które pomagają bankom i innym instytucjom finansowym ocenić zdolność kredytową potencjalnych klientów. Dzięki bazie danych BIK możliwe jest ograniczenie ryzyka w procesie udzielania kredytów.

Każda osoba, która choć raz skorzystała z kredytu, karty kredytowej lub pożyczki, znajduje się w bazie BIK. Biuro gromadzi informacje przekazywane przez banki, SKOK-i, firmy leasingowe, faktoringowe i inne podmioty udzielające finansowania. Na ich podstawie tworzy szczegółowe profile klientów i przyznaje im ocenę punktową odpowiadającą ich wiarygodności finansowej.

Cel działania BIK

Podstawowym celem BIK jest dostarczanie obiektywnych i kompletnych informacji na temat historii kredytowej osób i firm. Pozwala to ograniczyć ryzyko w procesie udzielania nowych kredytów oraz racjonalnie zarządzać już istniejącym zadłużeniem.

Dzięki bazie BIK banki i inne instytucje finansowe mogą sprawdzić, czy potencjalny klient spłacał terminowo swoje wcześniejsze zobowiązania. Na tej podstawie oceniają jego zdolność do obsługi kolejnych zobowiązań kredytowych.

Jak działa Biuro Informacji Kredytowej w Polsce

BIK jest jedyną tego typu instytucją w Polsce. Zbiera ono dane o historii finansowej klientów ze wszystkich banków, SKOK-ów i innych podmiotów udzielających kredytów na terenie kraju.

Informacje te są gromadzone za zgodą samych klientów, którzy akceptują odpowiednie zapisy w umowach kredytowych. Następnie dane te są agregowane i tworzona jest kompletna baza wiedzy o aktywności kredytowej Polaków.

Zgromadzone informacje BIK udostępnia wyłącznie uprawnionym instytucjom finansowym, które potrzebują sprawdzić wiarygodność potencjalnego kredytobiorcy lub ocenić ryzyko związane z udzieleniem mu kolejnego kredytu. Sam klient również może zwrócić się do Biura o udostępnienie informacji na swój temat.

Dostęp do danych w BIK

Dostęp do bazy BIK mają banki, SKOK-i, firmy leasingowe, faktoringowe i inne instytucje, które na mocy umów mogą pozyskiwać dane o swoich klientach i potencjalnych kredytobiorcach. Uzyskują w ten sposób kompleksowy obraz ich aktywności na rynku kredytowo-pożyczkowym.

Każdy klient również ma prawo do bezpłatnego sprawdzenia, jakie informacje na jego temat znajdują się w bazie BIK. Może złożyć tzw. wniosek o ujawnienie danych i w ten sposób dowiedzieć się, jak oceniana jest jego zdolność kredytowa.

Zakres danych w BIK Jak długo są przechowywane
Informacje o zobowiązaniach Do 10 lat od wygaśnięcia zobowiązania
Dane osobowe Do 12 miesięcy od wygaśnięcia zobowiązania
Zapytania o raport 12 miesięcy

Czytaj więcej: Co robi doradca kredytowy? - Twój klucz do sukcesu finansowego!

Kto może sprawdzić Twoje dane w BIK

Informacje zgromadzone w Bazie Informacji Kredytowej BIK dostępne są wyłącznie dla uprawnionych instytucji finansowych. Są to przede wszystkim:

 • Banki
 • Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK-i)
 • Firmy leasingowe
 • Firmy faktoringowe
 • Inne instytucje udzielające kredytów

Podmioty te na podstawie umów mogą pozyskiwać informacje o historii kredytowej zarówno swoich dotychczasowych klientów, jak i nowych osób wnioskujących o kredyt lub pożyczkę.

Sprawdzenie danych w bazie BIK pomaga im ocenić ryzyko kredytowe i podjąć racjonalną decyzję, czy udzielić finansowania, a jeśli tak, to na jakich warunkach.

Dostęp klientów do własnych danych w BIK

Każda osoba ma prawo do bezpłatnego sprawdzenia, jakie informacje na jej temat zgromadziło Biuro Informacji Kredytowej. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek do BIK.

Uzyskany w ten sposób raport pozwoli Ci sprawdzić swoją historię kredytową w bazie oraz ocenę punktową odzwierciedlającą Twoją zdolność do obsługi zobowiązań finansowych.

Jakie informacje o Tobie zbiera Biuro Informacji Kredytowej

BIK gromadzi szczegółowe informacje na temat zobowiązań kredytowych, które zaciągasz w bankach, SKOK-ach i innych instytucjach finansowych. Są to m.in. dane o:

 • Rodzajach i kwotach udzielonych kredytów/pożyczek
 • Co to jest BIK - Terminowości spłat poszczególnych rat
 • Przypadkach opóźnień w spłatach i ich długości
 • Rozwiązaniu umów kredytowych
 • Kwocie zadłużenia na poszczególnych produktach

Ponadto BIK przetwarza Twoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, numer PESEL, data urodzenia czy adres zamieszkania. Pozwala to na jednoznaczną identyfikację klienta ubiegającego się o kredyt.

Punktacja wiarygodności kredytowej

Na podstawie informacji zbieranych od banków i innych instytucji finansowych, BIK oblicza punktową ocenę wiarygodności kredytowej każdego klienta. Wykorzystuje do tego autorski model statystyczny, który analizuje całą historię spłat zobowiązań.

Im wyższa liczba punktów, tym lepiej klient radził sobie ze spłatą kredytów w przeszłości i tym chętniej banki skłonne są udzielić mu kolejnego finansowania.

Jak długo informacje są przechowywane w BIK

Ustawa reguluje okres przechowywania poszczególnych rodzajów danych w bazie BIK. Jest on zależny od charakteru informacji:

 • Informacje o zobowiązaniach kredytowych – do 10 lat od wygaśnięcia zobowiązania
 • Dane osobowe – do 12 miesięcy od wygaśnięcia zobowiązania
 • Zapytania o raport BIK – 12 miesięcy

Oznacza to, że jeśli np. spłacisz kredyt, to przez kolejnych 10 lat w BIK nadal będzie informacja o tym, że był on udzielony i spłacony terminowo. Natomiast Twoje dane osobowe zostaną usunięte po roku od spłaty zobowiązania.

Korygowanie danych

Masz prawo wystąpić do BIK o sprostowanie informacji, które Ciebie dotyczą, jeżeli okażą się one nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe. Możesz również zgłosić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych.

W tym celu musisz złożyć pisemny wniosek bezpośrednio do Biura Informacji Kredytowej. Twoje żądanie zostanie rozpatrzone zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych.

Jak sprawdzić i poprawić swoje dane w Biurze Informacji Kredytowej

Aby sprawdzić informacje jakie BIK posiada na Twój temat, musisz wystąpić do Biura z pisemnym wnioskiem. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

 1. Osobiście w siedzibie BIK przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 w Warszawie
 2. Listownie na adres Biura Informacji Kredytowej

Do wniosku musisz dołączyć kserokopię dowodu osobistego lub paszportu, które posłużą weryfikacji Twojej tożsamości. Za wygenerowanie raportu BIK nie pobiera żadnych opłat.

Informacje otrzymane z BIK pozwolą Ci sprawdzić swoją historię kredytową oraz ocenę punktową w bazie. W przypadku wykrycia nieprawidłowości możesz wystąpić o ich korektę.

Aby sprostować informacje znajdujące się w bazie BIK, musisz przedstawić dokumenty świadczące o ich nieaktualności, niekompletności lub nieprawdziwości. Może to być np. zaświadczenie ze banku o wcześniejszej spłacie kredytu lub o błędnych danych osobowych.

BIK jest zobowiązane do rozpatrzenia Twojego wniosku bez zbędnej zwłoki – zwykle w ciągu kilkunastu-kilkudziesięciu dni roboczych. W razie pozytywnego rozpatrzenia Twojego żądania, informacje w bazie zostaną skorygowane.

Podsumowanie

Co to jest BIK? To skrót od Biura Informacji Kredytowej, czyli instytucji odpowiedzialnej za gromadzenie i udostępnianie informacji kredytowych na temat osób fizycznych i firm. Każdy kto kiedykolwiek wziął kredyt lub pożyczkę, ma swój profil w bazie BIK. Dzięki niej banki mogą sprawdzić Twoją historię i zdolność kredytową.

BIK powstało w 1997 r. z inicjatywy banków, aby ograniczać ryzyko w procesie udzielania kredytów. Działa jako centralny zbiór danych, do którego trafiają informacje ze wszystkich banków, SKOK-ów i innych instytucji finansowych w Polsce. Dane te pochodzą bezpośrednio od klientów, którzy akceptują odpowiednie zapisy w umowach.

W bazie BIK znajdują się szczegóły na temat Twoich zobowiązań – kredytów, limitów na kartach, pożyczek. Biuro informuje, czy były one spłacane na czas, czy zdarzały się opóźnienia. Na tej podstawie BIK oblicza punktową ocenę wiarygodności kredytowej, która ma kluczowe znaczenie przy staraniu się o nowe finansowanie.

Masz prawo do bezpłatnego sprawdzenia swoich danych w BIK. Możesz też zgłosić wniosek o sprostowanie informacji, jeśli okażą się one nieaktualne, niekompletne lub błędne. W ten sposób możesz poprawić swoją historię kredytową.

Najczęstsze pytania

BIK to instytucja, która gromadzi i udostępnia informacje pomagające ocenić wiarygodność i zdolność kredytową osób starających się o kredyt lub pożyczkę. Każdy kredytobiorca ma swój profil w bazie BIK.

Dostęp do bazy BIK mają banki, SKOK-i, firmy leasingowe, faktoringowe i inne instytucje finansowe, z którymi klient zawarł umowę. Osoba fizyczna również może uzyskać bezpłatny raport z BIK dotyczący jej historii kredytowej.

BIK przetwarza dane o zaciąganych przez Ciebie zobowiązaniach finansowych – kredytach, pożyczkach, limitach na kartach. W bazie znajdują się kwoty kredytów, historia ich spłaty, ewentualne opóźnienia czy rozwiązane umowy.

Dane o zobowiązaniach kredytowych są przechowywane przez 10 lat od ich wygaśnięcia. Natomiast dane osobowe usuwa się po 12 miesiącach od spłaty zadłużenia.

Masz prawo do bezpłatnego sprawdzenia swoich danych w BIK. Jeśli okażą się błędne lub nieaktualne, możesz złożyć wniosek o ich korektę, przedstawiając stosowne dokumenty.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Czy warto się spotkać z ekspertem kredytowym?
 2. Leasing na ryczałcie - Korzyści, warunki, najnowsze informacje
 3. Skrócenie okresu kredytowania czy zmniejszenie raty? Jak to zrobić?
 4. PKO BP - Kredyt gotówkowy - Oferta kredytowa online - Pożyczka
 5. Kredyt Hipoteczny Online: Kompleksowy przewodnik po uzyskaniu kredytu hipotecznego
Autor Łukasz Baran
Łukasz Baran

Finanse to temat, który jest ważny dla każdego z nas, a ja chcę pomóc Wam w lepszym ich zrozumieniu i zarządzaniu. Tutaj znajdziecie analizy rynków finansowych, porady dotyczące inwestycji oraz praktyczne wskazówki dotyczące budowania stabilności finansowej.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Kim jest wierzyciel - wyjaśnienie i definicja
FinanseKim jest wierzyciel - wyjaśnienie i definicja

Kim jest wierzyciel? Dowiedz się, kto to jest wierzyciel, jakie cechy go charakteryzują, czym różni się od dłużnika oraz jakie przysługują mu uprawnienia. Poznaj też sposoby dochodzenia należności w roli wierzyciela.